40 “sirotků”? Past je ve slučování rodin. Může jít o řetězovou migraci stovek Nedotknutelných

čtyři muslimští jedinci. Jeden v džalábce, zebíby (modlitební mozoly na čele) nejsou patrné

Podle našeho výkladu mají mít NEDOPROVÁZENÉ děti z řeckých táborů, které v České republice získají azyl, PRÁVO NA SLOUČENÍ RODINY ve smyslu příchodu rodičů/prarodičů a následně, v rámci “řetězové migrace” i jejich dalších dětí – tedy sourozenců původního nedoprovázeného migranta.

Případné umístění malých či vzrostlejších migrantů v českých progresivních rodinách toto právo – opět dle našeho výkladu – nijak neruší ani nezpochybňuje.

Rozvětvené rodiny, spíše kmeny, mají ve středněvýchodním či afghánském/pakistánském prostředí typicky více členů, než u nás. V krajním případě tedy může jít řádově o stovky – majoritně muslimů.

Dovětek: IVČRN samozřejmě je a vždy byla pro pomoc malým – myšleno opravdu mrňavým – dětem v nouzi. Malé dítě je obět, nesamostatná bytost, která problém nevyrobila a své potíže si nevyřeší. Progresivisté a jím podobní “experti” ovšem zmiňovaným právem na slučování rodin záchranu takových dětí zásadně zkomplikovali. Udělali z nich bundle. Chcete pomoci malému dítěti? Dostanete tedy dítě + X dospělých z často kulturně nepřátelského prostředí + sourozence. Aby za tuhle legislativu sluníčkáře šajtán prz… až do ranního kuropění.

citace z MVČR.cz:

Účel sloučení rodiny

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je oprávněn podat zejména cizinec, který je:

  1. manželem cizince s povoleným pobytem,
  2. nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem,
  3. nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem manžela cizince s povoleným pobytem,
  4. nezletilým cizincem, který byl cizinci s povoleným pobytem na území nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povoleným pobytem na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území, pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat na území,
  5. rodičem nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2); nemá-li tento nezletilý cizinec rodiče, je oprávněn žádost podat jiný jeho přímý příbuzný ve vzestupné linii, a není-li takového příbuzného, je žádost oprávněn podat poručník nezletilého cizince,
  6. osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk cizincem, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je dále oprávněn podat cizinec, který před vstupem na území pobýval na území jiného členského státu Evropské unie jako rodinný příslušník držitele modré karty EU. Žádost je cizinec povinen podat ve lhůtě do 1 měsíce ode dne vstupu na území.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podáváte na zastupitelském úřadu.

V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem můžete žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podat na území na pracovišti MV ČR.

Komentáře

comments