Albertovský projev prezidenta Zemana 17. 11. 2015

12274326_1040120669372457_3272592683157365153_n
Vážení spoluobčané,

prosím Vás, abychom na zahájení dnešního shromáždění uctili památku obětí islámských teroristických útoků v Paříži minutou ticha.

Děkuji Vám, a nyní mi dovolte, abych především poděkoval organizátorům tohoto shromáždění za pozvání, protože bychom si všichni měli v klidu a míru připomenout památku obou sedmnáctých listopadů, jak 17. listopadu 1939, tak 17. listopadu 1989. Co tato dvě výročí přes propast času padesáti let spojuje? Myslím si, že jsou to dvě věci. Za prvé, nesouhlas našeho národa s okupací, ať už zjevnou v případě německé okupace, nebo špatně skrývanou, ale existující, v případě okupace sovětské. Tento národ si zaslouží, aby si vládnul sám a aby mu nikdo, opakuji nikdo, z vnějšku nediktoval, co má a co nemá dělat. Ale druhá vzpomínka na oba sedmnácté listopady je možná stejně závažná. Tehdy lidé vyšli do ulic, aby protestovali proti manipulaci, aby protestovali proti tomu, že je jim vnucován jeden jediný správný názor, že jsou navlékáni do svěrací kazajky, názorové uniformy, a že nesmějí myslet jinak, než jim předepisuje ten, kdo jimi manipuluje.

Dnes žijeme ve svobodné společnosti, kde vymývání mozků je obtížnější, než bylo v minulosti, ale to neznamená, že neexistuje. Existuje manipulace, která má spoustu krásných názvů. Řeknu Vám jenom tři. Někdo se prohlašuje za „value leaders”, čili hodnotové vůdce, a prohlašuje o sobě, že právě on je oprávněn říkat nám, jaké hodnoty máme, a tedy i jaké nemáme, sdílet. Jiný se prohlašuje za takzvaný „opinion leader”, tedy za vůdce veřejného mínění. A zpravidla jsou to rádoby elity, které se tímto způsobem snaží pouze zviditelnit, aniž by je kdokoli zvolil, a tedy oprávnil k takovému postoji. A to úplně nejstrašnější označení se jmenuje „opinion makers”, tedy tvůrci veřejného mínění. Lidé, kteří se takto nazývají, pohrdají občany, domnívají se, že občané jsou něco jako plastelína nebo něco jako těsto, které je možné hníst do tvaru, který vyhovuje manipulujícímu. A my nejsme těsto, my nejsme plastelína. My všichni, kteří jsme se tady sešli, se snažíme myslet samostatně.

Byli jsme svědky mnoha a mnoha mediálních masáží, ale jednu bych chtěl zmínit samostatně, protože hýbe celým národem. Je to mediální masáž týkající se migrační krize. Domnívám se, že je zapotřebí tolerance vůči odlišným názorům, že každý má právo ve svobodné společnosti tento názor vyjádřit, ale také že opačný názor nesmí být ve skutečně svobodné společnosti umlčován a označován různými nálepkami nebo dokonce nadávkami, jako je: „extremisté, xenofobové, islamofobové, rasisté nebo fašisté”. Nálepka či nadávka není argument a prokazuje pouze myšlenkovou nedostatečnost těch, kdo ji vyslovují. Stejně tak argumentem není řev, a právě řev je projevem fašistů, právě řev je projevem stáda, které se zde sešlo minulý rok. Náš národ není xenofobní, v tomto národě, v této zemi, žije více než půl milionu cizinců a dokáží najít soužití s naší kulturou, jsou přijímáni přátelsky a nejsou s nimi žádné problémy, naopak naší společnosti prospívají. Ale jejich kultura je plně slučitelná s evropskými hodnotami. Není to kultura vrahů a není to kultura náboženské nenávisti.

Když se ptám, co způsobuje migraci, pak vím, že velká většina těchto ilegálních migrantů jsou mladí, dobře živení muži. A já se ptám, proč tito muži nebojují za svobodu své země proti Islámskému státu. A pokud přicházejí ze zemí, kde se nebojuje, ptám se, proč nepracují pro svoji vlast a pro její zvelebení, aby jejich země překonala dosavadní zaostalost. Hlas prezidenta republiky má být hlasem národa, nikoli hlasem médií, nikoli jejich mediální troubou. I když přiznávám, že bych měl pohodlnější život, kdybych hlasem médií byl. Novináři, kteří píší každý den o něčem jiném, aniž by čemukoli rozuměli, by mě vychvalovali, jak krásné projevy pronáším. Ale dostal bych se do rozporu se svým národem.

A proto bych Vás závěrem chtěl vyzvat, udělejme všechno proto, abychom i nadále žili ve svobodné společnosti, kde si budeme vážit rozdílnosti svých názorů, kde o nich budeme diskutovat, kde budeme argumentovat a kde nebudeme podléhat vymývání mozků.

Děkuji Vám za Vaši pozornost a setkám se s Vámi opět příští rok. Na shledanou.

Text: http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr-milos-zeman/vybrane-projevy-a-rozhovory/812.shtml

Video z akce: https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/10153832288449009/

 

Zemanův projev a shrnutí demonstrace v angličtině – převzato ze stránek BPI:

At the start of the meeting, the participants honored the victims of terrorist attacks in Paris by a minute of silence, being invited to do so by the head of state.
“We should peacefully commemorate both seventeenths of November. Both 17. 11. 1939 and 17. 11. 1989. What binds these two anniversaries together over fifty years time gap? I think it’s two things. First, the disagreement of our nation with the occupation. Whether the evident one in the case of the German occupation, or the ill-concealed, but existing, in the case of the Soviet occupation. This nation deserves to rule itself alone. And so that no one, I repeat no one, from the outside would dictate what to do and what not to do”, said the president in his words, for which he earned the applause.

“But the second memory of both the seventeenths of November is perhaps equally serious. Back then, people took to the streets to protest against manipulation. To protest against the fact that they are forced into one single correct opinion, that they are being threaded into a straitjacket, an opinion uniform, and they must not think differently than they are prescribed by their manipulator,” he said to the applause and chants of “Long live Zeman!”.
“Today we live in a free society, where brainwashing is more difficult than in the past. But that does not mean it does not exist. There is a manipulation that has a lot of beautiful names. I’ll tell you just three: someone claims to be a „value leader”, and says about himself, that he is entitled to tell us what values we should, and therefore also we should not, share. Other proclaims himself to be so-called opinion leader, i.e. a leader of public opinion – and usually these are those would-be elites, trying to get noticed, without being elected by anyone nor authorized for such opinion. And the absolutely most horrible label is called (public) opinion makers. People who call themselves this way, scorn citizens. They believe that people are something like putty or something like dough that can be kneaded and manipulated to suit the manipulator. But we’re not the dough, we’re not a modeling clay. All of us who have gathered here, keep trying to think independently,” said Zeman.
“We have witnessed many, many media massages, but one I would like to mention separately, because it moves with the entire nation. It’s a media massage on migration crisis. I believe that tolerance for different opinions is necessary. That everyone has a right in a free society to express their view, but also that the opposite view must not be silenced and labeled in a truly free society by various labels, or even insults such as „extremists“, “xenophobes“, “islamofobes“, „racists“ or „fascists“. The label or name-calling is not an argument. And it only proves the thinking inadequacy of its advocates. Likewise, a roar is not an argument. And it is a roar, which is manifestation of the fascists, the roar being a manifestation of the herd, which met here last year,” he remembered last year’s demonstration.

“Our nation is not xenophobic. In this nation, in this country, live more than half a million foreigners. And they can find coexistence with our culture, they are friendly accepted and we have no problems with them, on the contrary, our society thrives with them. But their culture is fully compatible with European values. It is not a culture of murderers and not a culture of religious hatred. When I ask what causes migration, then I know that the vast majority of these illegal migrants are young, well-fed men. And I ask, why these men do not fight for their country’s freedom against the Islamic state? And if they come from countries where there is no fighting, I ask, why they do not work for their country and for its enhancement to overcome its current backwardness?
The voice of a president of the republic should be a voice of the nation, not the voice of the media, not their media trumpet. Although I admit that I would have more comfortable life, if I were a voice of the media. Those journalists, who write every day about something else, without understanding anything, would praise me for giving such beautiful speeches. But I would get into a conflict with my nation. And so at the conclusion of my speech, I would like to challenge you to this: Let’s do everything we can so as to be able to continue to live in a free society, where we will appreciate the diversity of our views, where we will discuss them, where we will argue and where we shall not be giving in to brainwashing.“

Presidential speech was interrupted several times by applause and loud chants ,,Long live Zeman!”. This motto also appeared on participants’ banners. “Hail Zeman” was indeed the name of the event.
At the conclusion of the meeting sounded a national anthem performed by Marek Černoch (Úsvit), and the president and also all the event participants joined the singing. “Thank you for being such as you are,” the organizers told to the head of state, who promised to participate again next year.

 

Komentáře

comments