ISIS symbolika – islám, Mohammed a chalifát

Tato vlajka nereprezentuje jen nějakou organizaci či hnutí. Reprezentuje samotnou myšlenku islámu a to sjednocení všech muslimů do jedné islámské říše stejně jako tomu chtěl Mohammed a jeho další následovníci. Jak jsme k tomu došli se dozvíte dále.

Co je napsáno na černé vlajce

Vlajka je přítomna při každé větší akci, popravují pod ní rukojmí a vyvěšují jí na dobytá území. Co ale symbolizuje a co má společného s islámem? Všechno. Od černé barvy přes nápisy až po symboliku na ní.

Černý prapor – Rāyat al-`uqāb (Orlí prapor).

Černá barva vychází z vlajky s kterou jezdil do bojů samotný prorok Mohammed a dočteme se o ní například v hadísech.Mohammed převzal tuto vlajku od svého kmene  Kurajšovců – ten na ní měl ještě navíc orla. Proto se tomu říká orlí prapor. Z kmene Kurašojvců byli i další chalífové jako i první chalífa Abu Bakr – o něm bude řeč dále.

Přejděme k prvnímu řádku na vlajce (šaháda):

ISIS-Flag
ISIS vlajka – první řádka a pod ní pečeť

Je napsán arabsky a čteme zleva doprava.
La ilaha Illa Allah (Lá iláha illá lláh)
Překladem se tedy jedná o první část šahády:

Vyznávám, že není božstva kromě Alláha.

Je to vyznání víry každého muslima, které patří k pěti pilířům islámu.

 

 

Druhý řádek (pečeť Mohammeda):

Kopie pečeti Mohammeda, která se hojně prodává na internetových obchodech. Originál je v Istanbulu.

Na druhém řádku je text v symbolické pečeti Mohammeda.
Aby bylo jasné, o jakou pečeť se historicky přesně jedná, je potřeba znát význam různých pečetí v rámci islámu. O pečeti se mluví jak v Koránu, tak v hadísech a dalších různých souvislostech s Mohammedem.

Nejzajímavější jsou následující tři(3) pečeti:

1. Pečeť proroků

Tím se myslí završení proroctví – poslední prorok je Mohammed. Je na ni odkazováno přímo v Koránu Súra 30 verš 40 (http://www.koranoislamu.cz/33-40/):

A Muhammad není otcem žádného muže z vás, ale je poslem Božím a pečetí proroků. A Bůh je vševědoucí o věci každé.

2. Pečeť proroctví/věštby

Mělo se jednat o pečeť jako znamení na těle – dokazující, že Mohammed je posledním prorokem (jehož příchod byl prorokovaný). Znamení měl mít údajně někde mezi rameny. Odkazují na to různé zdroje jako například hadísy.Tato věštba má být někde v Bibli a měl o ni mluvit i sám Ježíš. Jde o to, že v Bibli je údajně zmínka o Mohammedově příchodu schválně upravena na negativní rovinu (jde o prince světa – satana tedy antikrista). Více informací se můžete dozvědět v angličtině třeba v této 100 stránkové publikaci na http://www.al-islam.org  a nebo na wiki Muhammad a Bible.

3. Pečeť Mohammeda – jež je na vlajce ISIS.

Seal_Of_Prophet_Mohammed
Historická pečeť Mohammeda

Jedná se o legendární artefakt s vlastnostmi Šalamonouvi pečeti (z níž vzešla Davidova hvězda). Ta dávala údajně králi Šalamounovi moc ovládat armádu džinů a démonů. (Mimochodem Šalamoun byl dle Koránu také prorokem islámu.)
Pečeť Mohammeda tedy měla stejnou moc, ale navíc dávala ještě moc vést a sjednotit Ummu a po předání prvnímu chalífovi Abu Bakrovi vést ummu jako chalífa (chalífat rasúl Alláh – náměstek posla božího).

Na samotné pečeti je napsáno toto:

Nápis na pečeti
Nápis na Mohammedově pečeti

Řádek po řádku. Čteme nejen zprava doleva, ale i zezdola nahoru:
ALAH
R-S-W-L
MHMD
Překlad:

Mohammed posel Alláhův.

Pečeť Mohammeda

Podle příběhu se jedná o pečetní prsten, který zdědil první chalífa Abu Bakr po Mohammedovi a po něm chalífové Umar a Uthman. Uthman jej, ale ztratil nejspíše ve studni v Medíně.
Pečeť Mohameda měla údajně magické vlastnosti a ztráta tohoto artefaktu znamenala ztrátu chalífátu a ztrátu jednoty mezi muslimy(wiki). Uthman nechal udělat repliku pečeti, a pečeť byla údajně nalezena při dobití Bagdádu (v roce 1534) a přinesena do Istanbulu (kde je teď vystavena viz foto horní box).

Aktuální návrh na vlajce “pečeť Mohameda” je kruhová, založená za osmanské éry v rukopisných kopiích dopisů proroka Mohameda. Viz obrázek rukopisu s pečetí:
Muhammad_Bahrain_letter_facsimile
Tato varianta se stala součástí vlajek více skupin džihádistů od roku 2006. Více informací viz wiki

Chalifát a chalífa – souvislosti

Chalífát znamená vládu chalífy, hlavy Ummy, muslimské obce. Původně to byla nejen náboženská instituce, ale i státní útvar zahrnující prakticky veškerá území ovládaná muslimy. Vznikl 9. června 632, když se Abú Bakr stal prvním chalífou. Samotné slovo Chalífa „spravedlivý vládce“ – znamená ten, kdo je v pozici chalífi (zástupce muslimů) a kdokoli další, kdo je ustanoven do pozice v níž má pravomoc v zájmech muslimů.

Pokud chceme tedy pochopit spojení těchto dvou částí na vlajce, je ještě potřeba oprášit znalosti o smrti Mohammeda a nástupnictví prvního chalífa.

První chalífa Abú Bakra tedy měl pečet Mohammeda a díky ní vládnul Ummě (všem muslimům), která měla po smrti Mohammeda veliké problémy s přijmutím následovníka Abú Bakra. Největší problém s ním měl Ali, díky kterému vznikli šiíté.

Řešení udržení jednoty bylo kruté, protože po smrti Mohammeda velká část arabů začala odpadávat od islámu a začala si jej upravovat k obrazu svému.
Citujeme přímo ze stránek českých muslimů (http://www.islamweb.cz/clanky/clanek.php?id=32)

Žádné vyjednávání v povinnostech Islámu!“

Abu Bakr také řekl: „Při Alláhu i kdyby odmítli byť jen kůzle, které měli platit během života Proroka Muhammada (nechť mu Alláh žehná a dá mír), budu s nimi kvůli tomu bojovat. Bude snad zrušena nějaká náboženská povinnost, zatímco já ještě žiji?“ To by nikdy nedopustil! Mějte jeho slova na mysli, vy mladí! „Při Alláhu v jehož rukou je moje duše, já s nimi budu bojovat a bránit tuto věc, dokud nebudu zabit!“ Byl pro to připraven zemřít! Umar to komentoval, že cítil, jak Alláh vede Abú Bakra k tomu, co je správné a přijal jeho rozhodnutí. Chalífa odpověděl delegacím odpadlíků, že bude bojovat proti každému, kdo odmítne džihád a platit zakát.

Mějte na mysli, že pokud by Abú Bakr nejednal takovýmto způsobem, Islám by byl narušen a Abú Bakr chtěl, aby zůstal nedotčený a proto nedovolil odpadlíkům zrušit v Islámu cokoliv nebo věřit určitým částem a jiným nikoliv. Takové jednání nemá v Islámu místo a týká se to všech aspektů života. Islám je náboženstvím ekonomiky, sociologie, sportu, manželských záležitostí, zachováním jednoty muslimů atd., nejedná se pouze o akty uctívání. Abú Bakr si to uvědomoval, vyprovodil delegace s jejich požadavky a hned nato svolal všechny muslimy a oslovil je. Řekl, že nepřistoupil na požadavky těchto delegací a že muslimové, kterých v té době nebylo mnoho, musí očekávat, že odpadlíci přepadnou Medínu. Potom muslimům přikázal, aby se shromáždili v mešitě. Sjednocení mu trvalo prý jeden rok.

Představte si tyto těžké chvíle v Medíně! Islám se k nám dostal díky úsilí těchto skvělých společníků (nechť je Alláh s nimi spokojen).

Pro pochopení odkazu Abu Bakra, prvního chalífi je dobré přečíst si tedy vyprávění o jeho činech po smrti Mohammeda. V podstatě se dělo něco podobného jako praktikují členové organizace ISIS a jejich chalífa Abú Bakr al-Bagdádí  dnes. Abu Bakrovi trvalo odstranění rebelů a odpadlíku jeden rok.

Konec a začátek chalifátu?

Poslední chalilfát zrušil islamofob Mustafa Kemal Atatürk, prezident Turecké republiky před cca 90lety. Je pak jasné jaké jméno volil nový chalífa – Abú Bakr al-Bagdádí – zakladatel Islámského státu v Iráku a Levantě, vrací se tak k odkazu Mohammeda a jeho následovníka prvního chalífa Abú Bakra. Detailem je, že aktuálně jsou na světě pouze dva chalífové . Nový chalífa Abú Bakr Bagdádí (samozvaný chalífa na území Islámského státu v Iráku a Levantě) a Mirza Masroor Ahmad (Chalífa islámské sekty Ahmadíja, kterou ovšem sunnité a ani další muslimové neuznávají, protože je v rozporu s mnoha zásadními dogmaty). Akutálně to také vypadá, že některé extremistické skupiny začínají území, které ovládají, přičleňovat k tomuto nově obnovenému chalifátu (Washingtontimes).

ISIS jsou odnoží sunnitského islámu

ISIS/ISIL je islámské hnutí vycházející ze sunnitského islámu a činů proroka Mohammeda. Jelikož jako vzor zvolili chalífa Abu Bakra potvrzují, že jsou sunnité a nikoliv šiíté. Následování činů a výroků proroka Mohammeda se říká sunna a je základním pilířem každého sunnitského muslima. Jde tedy o muslimy, kteří se vrací ke kořenům islámu a mají stejné cíle, jaké měl Mohammed a díky němu tedy i islám již 1400 let. Sjednocení všech muslimů v jednu komunitu spadající pod Alláha a přijmutí Alláhových zákonů a pravidel (Šaría).

 


Zdroje a další související informace:
Wiki – kategorie islám,odkazy jsou na jednotlivých termínech přímo v článku
Další zdroje:
http://www.islamweb.cz/clanky/clanek.php?id=32
http://m.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/jan-fingerland-co-znamena-vyhlaseni-chalifatu–1368999

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad%27s_letters_to_the_Heads-of-State
http://en.wikipedia.org/wiki/Seal_of_Muhammad
http://en.wikipedia.org/wiki/Khatam_an-Nabiyyin
http://www.koranoislamu.cz
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Standard
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuraj%C5%A1ovci
http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/c/421823/Islamofob-dne-Mustafa-Kemal-Ataturk.html

Válečná vlajka i pečet Mohamedova jsou uložené v Topkapi paláci v Turecku:
http://islamsnaps.blogspot.cz/2011/05/historical-seal-of-prophet-saw-stamp.html
ISIS vlajka v Lýbii
http://www.amnesty.org/en/news/public-execution-football-stadium-shows-libya-s-descent-lawlessness-2014-08-21

Komentáře

comments