Islám v Rusku – CSPI blog

Autor prohlášení – CSPI více na http://cspi-cz.blogspot.com/
Toto je stručný přehled o politickém islámu v Rusku a přístupu ruské vlády k muslimům. Na konci článku je krátký komentář k právu šaría v Rusku.
Růst muslimské populace v Rusku
V Rusku je sedm administrativních celků, ve kterých podíl muslimské populace přesahuje 50 % [1]. Kromě toho Rusko zavedlo bezvízový styk (délka pobytu do 90 dní) pro občany Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Ázerbájdžánu a Tádžikistánu, kde muslimové tvoří většinu populace (mezi 80 % a 95 %) [2]. Bezvízový styk je cílen na ruské krajany žijící v těchto zemích, kteří mluví rusky a poměrně dobře Rusko znají. Využívat jej však ve skutečnosti může každý, kdo je držitelem pasu vydaného těmito zeměmi [3].
Intenzivní imigrační vlna občanů těchto zemí byla zahájena 22. června 2006 s plnou podporou ruské vlády. Žádaný imigrační nárůst populace je stanoven na 300 000 lidí ročně. Informace o státním programu přesídlení jsou dostupné na stránkách ruských ambasád ve středoasijských zemích, jako jsou Ázerbájdžán [3], Kyrgyzstán [4], Tádžikistán [5] a Uzbekistán [6]. Statistiky jeho využití ukazují živý zájem a úmysl obyvatel těchto zemí stěhovat se do Ruska [8]. Tento proces je stimulován finanční podporou emigrujících, kterým je navíc okamžitě poskytnuto vzdělání a zdravotní péče, bez ohledu na dlouhé čekací seznamy [9].
Podle některých předpovědí dosáhne podíl muslimské populace v Rusku do roku 2020 17–19 %, celkový počet obyvatel by však mohl poklesnout na 130 milionů. Většina muslimů se přistěhuje ze severního Kavkazu [10]. Jiná statistika předpovídá celkový populační růst, který však bude založen na imigraci (úmrtnost má být vyšší než porodnost) [11]. Etnické, národní a náboženské složení země se tedy bude znatelně měnit.
Počet mešit v Rusku se za posledních 30 let zvýšil 70krát a činí přibližně 7000 mešit rozmístěných od západních a jižních regionů až po Kamčatku a Sachalin [12].
Muslimská populace stále roste, a proto působí představitelé regionálních muslimských komunit jako poradci a experti, kteří vytrvale propagují adaptaci příchozích muslimských imigrantů založenou na výstavbě nových mešit a madras (islámských náboženských škol), které se však mají stát něčím víc než jen dějišti náboženských obřadů [13].
Mešity mají poskytovat příležitost ke studiu ruštiny (nepovinnému), právní podporu a psané průvodce pro přistěhovalce o tom, jak se mají chovat v určitých situacích, zároveň mají sloužit jako dočasné ubytování pro nelegální imigranty, kteří čekají na oficiální dokumenty [20], což nepřímo legalizuje nezákonnou imigraci. Za jediný možný způsob adaptace imigrantů se považuje podpora místních muslimů a mešit. Úspěšná adaptace je však dnes jen teorií [14].
Rusko proti islámskému radikalismu
Zkušenosti z EU ukazují, že pokud populace muslimů roste a dosáhne postavení významné menšiny, představitelé islámu začnou vznášet politické požadavky založené na právu šaría. Zaměříme-li se na země střední Asie, 59 % muslimů říká, že šaría by měla platit jen pro muslimy. Dále chtějí, aby se šaría stala oficiálním zákoníkem jejich země (35 % v Kyrgyzstánu, 25 % v Tádžikistánu, 10 % v Kazachstánu a 8 % v Ázerbájdžánu). Politická pravidla šaríe jsou založena na náboženských principech a týkají se mnoha společenských a životních oblastí. Tyto principy jsou v rozporu s demokratickým státem založeným na nenáboženských principech. Obecně je tento rozpor zdrojem nespokojenosti a radikalismu muslimů.
Během konference “Tradiční hodnoty: pravoslavné křesťanství a islám společně proti terorismu a extrémismu” se muslimská komunita inspirovaná čečenským presidentem R. Kadyrovem pevně zasadila o vytvoření zvláštního vládního útvaru pro sledování a trestání případů “podmaňujících aktivit”, v rámci kterých jsou uznávané muslimské knihy označovány za extrémistické [15].
V roce 2007 byl zahájen federální program zaměřený proti radikalismu [16]. Jeho oficiální cíl je “vytvořit a uplatnit regulace na podporu muslimských náboženských společenství (mešit), která jsou loajální vůči vládě, a upevnit jejich majetek a finanční postavení tak, aby působila proti radikálním buňkám.” Hlavní myšlenka tohoto projektu je založena na principu „něco za něco“, jinak řečeno finanční podpora za loajalitu vůči vládě. Tento projekt byl naplánován na období 2007–2010 a stal se základem pro významnou finanční podporu muslimských podniků.
Do konce roku 2007 obdržely muslimské organizace celkem 800 mil RUB (přibližně 300 mil CZK) a islámské náboženství a vzdělávání získaly příležitost prezentovat se na státní úrovni [16], [17]. Žádná jiná náboženství v Rusku takové privilegium nemají. Princip ruského sekulárního státu a rovnosti náboženství tak byl narušen.
I přes státní program proti radikalismu dovolují ruské věznice výuku “ortodoxního” wahhábismu. Speciálně školení imámové vedou disciplinární rozhovory s vězni, některá vězení dnes dokonce mají zvláštní místnosti na islámské modlitby [18, 19]. Výsledkem tohoto procesu je, že velký počet vězňů konvertuje k fundamentalistickému wahhábismu. Lavinový charakter tohoto hnutí vzbuzuje pozornost úřadů, aniž by se jim však dařilo proti tomu efektivně zasáhnout.
Pochopení politického islámu
Politický islám mnoho Rusů nevnímá jako ideologii, která ohrožuje sekulární demokratické hodnoty a svobody (např. svobodu vyznání). Toto nepochopení pravděpodobně vychází ze vzpomínek starší generace na pokojné soužití muslimských a nemuslimských národů pod sovětskou vládou.
Neznalost politického islámu je v názorech ruské populace zřejmá. 10 % Rusů si je například vědomo fenoménu Islámského státu (IS) [20] i toho, že IS prohlašuje jistá území severního Kavkazu za své provincie. To znamená, že IS tam chce ustavit striktně náboženský stát a implementovat právo šaría. Je důležité si uvědomit, že právo šaría rozděluje svět na Dar-al-Islam, dům míru, což je stát vedený právem šaría, a Dar-al-Harb, dům války, což znamená stát bez práva šaría. Konečným cílem politického islámu je zahrnout dům války do domu islámu. Tento cíl formuloval Mohamed.
Na druhou stranu však bylo 74 % respondentů proti nošení hidžábu ve školách a na univerzitách. V Moskvě je podíl nesouhlasných hlasů nejvyšší; dosáhl až 91 % dotazovaných. Tento názor také podpořilo ruské ministerstvo školství [20].
Právo šaría v Rusku
V roce 2005 se Rusko připojilo k Organizaci islámské spolupráce (OIC) a vystavilo se tak světovým islámským hnutím a usnesením. Tento počin ruská pravoslavná církev plně podpořila [21, 22].
Po mezinárodní konferenci věnované otázkám džihádu, takfíru a chalífátu [17] (Moskva, 25.–26. května 2012) bylo zřejmé, že to, čím dnes prochází Evropa, se nevyhne ani Rusku. Rozdíl je v tom, že ruská muslimská obec (umma) ještě nedosáhla významné velikosti a nezískala dostatečné zastoupení v regionálních a federálních úřadech.
Podle Moskevské teologické deklarace, která definuje postoje muslimů k určitým otázkám, je válečný džihád na území státu pro udržení a zajištění rozmachu náboženství přijatelný. Nevěřící a jejich území jsou majetkem Alláha, i když mohou činy proti nim někdy vykreslovat negativní obraz islámu. Chalífát může být řešením pro moderní společnost, zvláště v případě nepřítomnosti státního představitele nebo jeho indispozice [23]. Chalífát je státní útvar založený na náboženských pravidlech – na právu šaría. Jedny z hlavních muslimských novin považují Moskevskou teologickou deklaraci za stejně významnou jako Káhirskou deklaraci z roku 1993 [24], která nastínila koncept lidských práv založených na právu šaría [25].
V tomto kontextu je užitečné znát názor ruských muslimů. Statistiky ukazují, že 52 % muslimů se vyjádřilo, že šaría je zjeveným slovem božím, 42 % bylo pro ustanovení islámského práva oficiálním zákonem v zemi a 58 % se vyjádřilo, že náboženští vůdci by měli mít velký, nebo alespoň nějaký politický vliv [26].
Navzdory svému zdánlivě světskému životnímu stylu a často elitářskému postavení v obchodu či politice se muslimové i dnes ztotožňují s islámskou tradicí, co se týče rodiny, společnosti a státu.
Vedoucí a uznávaní představitelé islámské víry tyto názory otevřeně i nepřímo vyjadřují ve veřejných projevech a rozhovorech [27, 28]. O změnách a modernizaci islámu se v podmínkách moderní společnosti neuvažuje. Místo toho se považuje za nutné “manipulovat mínění” a přesvědčovat ty, kdo zažili muslimskou agresi [29].
Dále zaznělo, že je zavedení práva šaría na státní úrovni nevyhnutelné v Čečensku, Karačajevsku-Čerkesku a v Dagestánu, zatímco v Rusku by šaría mohla být zavedena v experimentálních oblastech, aby se ukázalo, jak funguje. Měla by se předně zabývat majetkovými, dědickými a rodinnými spory, a také legalizací polygamie. Tento přístup vytvoří nutné základy pro pozdější úplné zavedení šaríe v Rusku [27].
Po skandálním prohlášení právníka Dagira Chasavova na stanici “Ren-TV”, kde požadoval právní zavedení šaríe, podpořila tuto myšlenku také ruská pravoslavná církev [30, 31]. Za zvláštní zmínku stojí, že podle Chasavova bude islámské právo v Rusku ustaveno tak či onak a jakékoli opoziční úsilí povede k vážnému krveprolití a násilí [32]. Také čečenský prezident Ramzan Kadyrov se pro francouzský deník Le Figaro vyjádřil, že nezná nic vyššího než islámský zákon (citace z newsru.com a InoPressa.ru) [33].
Bankovní systém podle šaríe
V roce 2015 bylo založeno Rusko-malajsijské konsorcium, jehož cílem je zkoumat a analyzovat schůdnost možného zavedení islámského bankovnictví v Rusku. Očekává se, že do června 2016 zavede Duma příslušné legislativní změny, které umožní působení islámských bank v Rusku [34]. Islámské finanční služby jsou od roku 2011 poskytovány v Machačkale a v Kazani, nemají však licenci Centrální banky, a nejsou tedy oficiálními bankami. Jejich služby jsou omezené a nezahrnují poskytování úvěrů a spořicích účtů [35].
V září 2015 byly Moskevskou průmyslovou bankou oficiálně vystaveny první platební karty dle práva šaría [36].
Závěr
V současné době muslimská populace v Rusku roste a stále častěji prosazuje islámské hodnoty, přestože existuje v demokratické společnosti. Muslimové nejsou dostatečně vlivní na to, aby šaríu uzákonili na celostátní úrovni, takže z ní udělají paralelní systém odporující ruské ústavě. To se po letech pravděpodobně změní, jakmile se podíl muslimů v ruské populaci významně zvýší.
Tradiční muslimové lobují za svědomité praktikování šaríe, z něhož plyne porušování lidských práv a které představuje ohrožení svobody a životů i pro nemuslimy. Není to vynález džihádistů.
Není to žádný nový postup a podobá se tomu, co používal Mohamed. V počátcích islámu se Mohamed zaměřoval na jeho náboženskou stránku. Později, poté co se přestěhoval do Medíny, se stal politikem a bojovníkem a zaměřil se na džihád. Jeho hlavní úsilí směřovalo k podmanění nevěřících a k fyzickému boji proti nepřátelům islámu.
Centrum pro studium politického islámu
Datum sepsání: 30. ledna 2016
 
 
 
 
 
 
 
[1] Dvacet nejvíce islamizovaných regionů Ruska. Islam-today [online]. 2012.
[2] Kolik muslimů žije v různých zemích světa? Muslem.ru [online] 2015.
http://muslem.ru/сколько-мусульман-живет-в-разных-стра/
[3] Státní program na podporu dobrovolného přesídlení krajanů žijících v zahraničí do Ruské federace. Ruské velvyslanectví v Ázerbajdžánu. [online]. 2012. http://embrus-az.com/jbase.html
[4] Státní program na podporu dobrovolného přesídlení krajanů žijících v zahraničí do Ruské federace. Ruské velvyslanectví v Kyrgyzstánu [online]. 2012. http://www.kyrgyz.mid.ru/gsp.html
[5] Státní program na podporu dobrovolného přesídlení krajanů žijících v zahraničí do Ruské federace. Ruské velvyslanectví v Tádžikistánu [online]. 2012. http://www.rusemb.tj/ru/index/index/pageId/58/
[6] Státní program na podporu dobrovolného přesídlení krajanů žijících v zahraničí do Ruské federace. Ruské velvyslanectví v Uzbekistánu [online] 2012. http://www.russia.uz/index.php/2009-08-18-14-55-36
[7] Účast krajanů ve státním programu přesídlení. Emigrant-ussr.ru [online]. 2012.  http://emigrant-ussr.ru/index/uchastie_sootechestvennikov_v_gosudarstvennoj_programme/0-178
[8] Statistika využití programu přesídlení krajanů. FMS [online]. 20132015. http://www.fms.gov.ru/programs/fmsuds/monitoring/
[10] Islám v Rusku v roce 2020. BBC Rusko [online]. 2005. http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_4276000/4276726.stm
[11] Demografie. Federální statistický úřad [online]. 2015. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
[12] SMRpočet mešit v RF přesáhl sedm tisícto je bezprecedentní nárůst. RIA Novosti [online]. 2014.
[13] Islámský faktor v migračních procesech Ruska. Aleksej Starostin. Russiancouncil.ru [online]. 2012.  http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=298#1
[14] Ruský Moskvan”: Kavkazané nemají vedle mé dcery co dělat!”. Islamnews.ru [online]. 2015. http://www.islamnews.ru/news-473113.html
[15] Zástupci různých vyznání na setkání v Pjatigorsku navrhnou vytvoření Federálního ministerstva náboženství RF. Portal-credo.ru [online]. 2015. http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=116100
[16] O obsahu, zaměření a důsledcích realizace Plánu akcí k zabezpečení přípravy odborníků s rozšířenými znalostmi historie a kultury islámu v letech 20072010. Analytická zpráva. JUDr. I. V. Ponkin, člen Veřejné moskevské školské komory, 2008. http://moral-law.ru/files/islam-ed-2008.rtf
[17] Mezinárodní konference o otázkách džihádu, takfíru a chalífátu. Islamtv.ru [online] 2012. http://islamtv.ru/video-720.html
[18] Wahhábismus v ruských věznicích: rozšíření a důsledky. Agentura politických zpráv [online]. 2014. http://www.apn.ru/publications/article30946.htm
[19] Islám má autoritu. Přísně tajné [online]. 2015.
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4826/%20Больше%20информации%20на%20http://voprosik.net/rasprostranenie-islama-v-tyurmax-i-koloniyax-rossii/%20©%20ВОПРОСИК
[20] Rusové nepodpořili nošení hidžábů ve školských zařízeních. Levada centrum [online]. 2015. http://www.levada.ru/30-06-2015/rossiyane-ne-podderzhali-noshenie-khidzhabov-v-uchebnykh-zavedeniyakh
[21] Rustam Minnichanov je připraven aktivizovat práci skupiny Ruskoislámský svět. Tat-center [online]. 2015. http://info.tatcenter.ru/news/147674/
[22] RPC vidí ve vstupu Ruska do OIC pozitivní stránky. Newsru.com. 2003. http://www.newsru.com/arch/religy/12sep2003/rpc_oik.html
[23] Loajálnost Rusů k migrantům dosáhla rekordní úrovně. Levada centrum [online]. 2015. http://www.levada.ru/25-08-2015/loyalnost-rossiyan-k-migrantam-dostigla-rekordnogo-urovnya
[24] Moskevská teologická deklarace k otázkám džihádu, takfíru a chalífátu. Kavkazský uzel [online]. 2012. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/207386/
[25] Red Pill Brief. Stephen Coughlin. Vienna, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=vKzkuQyexZc
[26] The World’s Muslims: Religion, Politics and Society, 2013
[27] Moskevská teologická deklarace k otázkám džihádu, takfíru a chalífátu. Islamtv.ru [online]. 2012. http://islamtv.ru/video-720.html
[28] Muftí Čečenska Salah-chadži Mežijev: Politika a islám se často prolínají a já v tom nevidím nic špatného. Portál kavkazských muslimů [online]. 2015. http://dumsk.com/teologiya/stati/345-muftij-chechni-salix-xadzhi-mezhiev-«politika-i-islam-chasto-peresekayutsya,-i-ya-ne-vizhu-v-etom-nichego-ploxogo».html
[29] Chadžimurat Gacalov: Na Rusko se s nadějí dívají mnohé státy. Ruská planeta [online]. 2015. http://rusplt.ru/society/hadjimurat-gatsalov-na-rossiyu-s-nadejdoy-smotryat-mnogie-gosudarstva-17809.html
[30] Protojerej Čaplin připustil legalizaci šaría soudů v Rusku. Lenta.ru [online]. 2012. http://lenta.ru/news/2012/04/25/shariat/
[31] Takovou šaríu nechceme. Lenta.ru [online]. 2012. http://lenta.ru/articles/2012/04/26/sharia/
[32] Muslimové vyhrožují, že Moskvu zalijí krví. REN-tv. 2012. https://www.youtube.com/watch?v=KaOxGx2GZvE
[33] Kadyrov prohlásil, že šaría je důležitější než zákony RF a nepřátele islámu je třeba zničit. Newsru.com. 2010. http://www.newsru.com/russia/01jun2010/kadyr.html
[34] Islámské bankovnictví v období krize a možnosti jeho rozvoje v Rusku. Muslimeco [online]. 2015. http://muslimeco.ru/opubl/437/
[35] Banky budou moci poskytovat Rusům úvěry podle šaríe. Izvestija [online]. 2015. http://izvestia.ru/news/583714
[36] Nabídka bankovních karet se v Rusku rozrostla o produkt šaría. Newsru.com. 2015. http://www.newsru.com/religy/28sep2015/sharia_cards.html

Source: CSPI

Komentáře

comments