Jaká je spojitost terorismu s doktrínou islámu? – blog CSPI

Autor článku CSPI více na http://cspi-cz.blogspot.com/ Po každém větším teroristickém útoku se ozve mnoho hlasů, které tvrdí, že terorismus nemá náboženství a teroristé islám pouze zneužívají. Jejich skutečné motivy údajně nejsou náboženské, ale politické. Dá se tedy o teroristech vůbec říct, že jsou skuteční muslimové? Je vůbec možné určit, kdo je skutečným muslimem a kdo ne? Umírněný muslim se může s islámem identifikovat stejně silně jako džihádista. Jejich činy však budou zcela rozdílné. Jak určit, kdo je blíže ideálu pravého muslima? Návod najdeme přímo v doktríně islámu. Jedním z nejčastějších motivů v koránu je Mohamed jako dokonalý vzor pro všechny věřící. Tento motiv se v koránu opakuje víc než devadesátkrátPodle tohoto kritéria je tedy možné posoudit, kdo je skutečným muslimem z hlediska samotného islámu.  Abychom pochopili motivaci teroristů, musíme si uvědomit, že islám je tvořen jak náboženskou, tak politickou částí. Doktrína islámu se z 51% věnuje tomu, jak zacházet s káfirem (nemuslimem). Z toho je patrné, že se islám nevěnuje pouze náboženství jako takovému, ale je z velké části politickou ideologií. Je však potřeba si uvědomit, že toto rozdělení je výsledkem statistické analýzy dr. Billa Warnera a v samotné doktríně jej nenajdeme. Víra a politické požadavky jdou v doktríně islámu ruku v ruce. Motivy teroristů jsou proto svým původem náboženské i politické. "Muž se zeptal Mohameda: "Mohamede, jaký způsob boje je považován za boj pro Alláha? Někdo bojuje z hněvu, jiný kvůli své hrdosti." Mohamed se podíval na muže a odvětil: "Ten, kdo bojuje za nadvládu islámu, bojuje za Alláha."[Buchárí 1,3,125] Cílem terorismu je rozšířit strach mezi káfiry. Jak se k šíření strachu staví korán?
 
- Káfiři se provinili tím, že nevěří v Alláha. Proto mají být vystaveni strachu. 
Vrhneme v srdce těch, kdož nevěří, hrůzu za to, že přidružili k Alláhu něco, k čemu On neseslal žádné zplnomocnění. A útulkem jejich bude oheň pekelný - a jak hnusný bude příbytek nespravedlivých! [Korán 3:151]
- Strach do srdcí káfirů zasévá Alláh také skrze činy muslimů.
...Však Alláh k nim [křesťanům a židům] přišel z místa, odkud se nenadáli, a vrhl v srdce jejich děs, takže zbořili domy své vlastníma rukama i rukama věřících...A to proto, že se vzepřeli Alláhu a poslu Jeho... [Korán 59:2, 59:4]
A nyní k samotnému jádru otázky. Jestliže muslimové mají napodobovat životní příklad Mohameda, můžeme podle jeho výroků a činů určit, jestli se tímto přikázáním islámští teroristé řídí, nebo ne.   
 
- Mohamed považoval zasévání strachu do srdcí nepřátel za první z pěti věcí, které jej odlišují od ostatních proroků. Mohamed: "Jsem obdařen pěti věcmi, které přede mnou nebyly dány nikomu. 1. Alláh ze mě učinil vítěze díky posvátnému strachu, zastrašuje mé nepřátele na vzdálenost měční cesty..." [Buchárí 1,7,331]
 
- Boj proti nevěřícím považoval za druhou nejvyšší ctnost: Někdo se zeptal Mohameda: "Jaký je nejlepší čin, který může muslim vykonat?" Mohamed odpověděl: "Přijmout Alláha jako jediného boha a mě jako jeho proroka." Následovala další otázka: "Jaký je další nejlepší čin?" Mohamed odpověděl: "Vést svatou válku ve jménu Alláha."...[Buchárí 2, 26, 594]
 
- Mučednickou smrt považoval za nanejvýš žádoucí cíl: Abú Hurajra zaslechnul Mohameda, jak říká: "U Alláha, kdybych měl způsob, jak přepravovat všechny muže, kteří si přejí vést džihád, nepromeškal bych žádnou příležitost bojovat s káfiry. Bylo by potěšením stát se mučedníkem pro Alláha, být vzkříšen a pak se stávat mučedníkem znovu a znovu." [Buchárí 4, 52, 151]
 
- Džihád je nejvyšší cílem. Když při něm zemřou ženy nebo děti, je to omluvitelné. Podle Sa'b B. Jatama Mohamed prohlásil: "Patří k nim," když mluvil o zabití žen a dětí při nájezdu muslimů. [Muslim 019, 4321] Toto bylo pouze několik příkladů toho, jakou úlohu hraje džihád v koránu a v Mohamedově životě, a jaké metody je možno uplatňovat při vedení džihádu. Důležitost džihádu v islámské doktríně potvrzuje četnost jeho výskytu ve svatých textech. O džihádu pojednává celkem 31% základní doktríny islámu. Drtivá většina textu je vztažena k ozbrojenému džihádu. Přičemž se nejedná jen o defenzivní boj na obranu islámu, nýbrž i o ofenzivní násilí za účelem ovládnutí území a nastolení práva šaría. Dokazuje to jak životní příběh proroka Mohameda - dokonalého vzoru všech muslimů, tak historie islámu.
 
 
Zdroj: The Statistical Analysis of Political Islam (online: http://www.cspipublishing.com/statistical/)
 
Je tedy plně na čtenáři, aby si sám na základě těchto úryvků z doktríny odpověděl na otázku, zda teroristé islám zneužívají, nebo se jej pouze snaží striktně dodržovat. Nakonec připojujeme verš z koránu, který přímo odpovídá na otázku, kdo je lepším muslimem.
 
Věřící, kteří zůstávají doma v bezpečí, kromě těch, kteří jsou nemohoucí, nejsou rovni těm, kteří usilovně bojují celým svým majetkem a svými životy za Alláha. [Korán 4:95]
 
Centrum pro studium politického islámu