Klára Samková: “Nesmíme se bát”

Z projevu JUDr. Kláry Samkové 7. 6. 2016 před tureckou ambasádou: 

Z toho, že neumím držet megafon, vidíte, že držím něco takového poprvé.
V každém případě vám děkuji za to, že jste přišli a hlavně děkuji za podporu mé osobě, i když samozřejmě o mě se tady vůbec nejedná. Jedná se tady o něco úplně jiného a to je naše země a český národ. Petr Hampl mi to částečně vzal z úst, ale já bych řekla, že kdybych měla popsat někomu český národ a české dějiny, tak bych je charakterizovala dvěma větami. Za prvé: celé české dějiny se odvíjejí od toho, jestli souhlasíme nebo nesouhlasíme se vstupem. Branibory v Čechách to začalo a americkým radarem v Brdech to nakonec skončilo.
Nyní tady opět řešíme naši tisíciletou tradici a tisíciletý problém, zda souhlasíme se vstupem a to tentokrát islámu. Takže abych to shrnula, nesouhlasíme se vstupem islámu na území České republiky.
Dokonce nesouhlasíme se vstupem islámu na území Evropy.
Druhou otázkou je otázka pravdy a svobody slova, kdy jsme jediný národ, který má svého mučedníka, svého takřka svatého, Jana Husa, který za svobodu slova zemřel. Myslím si, že pan velvyslanec by si měl zopakovat, případně jsem ochotna se svými dvěma doktoráty z dějin státu a práva doplnit vzdělání panu velvyslanci, něco o historii českého národa. Protože ten největší úder nebyli čeští muži, ale byly to české ženy. A ty, pane velvyslanče, jste právě teď naštval. Vy si myslíte, že vám dáme naše dcerušky? Nedáme! Nedáme vám ani naše staré matky, ba dokonce vám nedáme ani naše muže, a ano ani tchýně.

Pakliže budete zasahovat svým islámem na naše území a do našich věcí, pošleme na vás naše syny a ti až vás porazí. Uzavřete potupné příměří s námi, s českými ženami. S českými ženami, kterých se báli i gestapáci.

A protože, pane velvyslanče, nerozumíte diplomatickému protokolu, udělám teď něco, čemu budete rozumět.

Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás! Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti.


You can tell by the way I’m holding this megaphone that I’m holding something like this for the first time.

Anyway I would like to thank you for coming and for supporting me; however this is not at all about me. It is about something else – about our country and Czech nation. Petr Hampl partially said it before, but I would like to say, that if I were to describe Czech people and Czech history, I would characterize it by two sentences.
First, whole Czech history unfolds from our decision whether we agree or disagree with entry of foreign force. It started with Brandeburgers in Bohemia and ended with American radar in Brdy.

Now we are again resolving our millennial traditional problem, this time in whether we agree with entry of Islam to our territory.
To sum it up, we don’t agree with entry of Islam on Czech territory. Actually, we don’t even agree with entry of Islam on European soil.

The second question is the question of truth and freedom of speech; we are the only nation that has its own martyr, almost a Saint, Jan Hus, who died for the truth and freedom of speech. I think that Mr. Ambassador should repeat history lessons, eventually I can, with my two PhDs in history of the state and law, complement education of Mr. Ambassador by something about history of the Czech nation. Because the biggest strike wasn’t done by Czech men, but it were the Czech women, and these, Mr. Ambassador, you have just infuriated. You think that we will give you our little daughters, we won’t (do that), we won’t give you our old mothers, neither our men, nor we won’t even give you our mothers-in-law.

If you, with your Islam, will encroach into our territory and into our affairs, we will send forth our sons, and after they will defeat you, you will sign a humiliating truce with us, Czech women, Czech women feared even by Gestapo.

And because you Mr. Ambassador, don’t understand the diplomatic protocol, I will now do something that you will understand.

I curse you, I curse you, I curse you! You will die before you father sons and you will die without honor.


klara_s

A další perličky, které padly včera před tureckou ambasádou z úst Kláry Samkové:

Nabídla velvyslanci doučování z českých dějin, když evidentně netuší, že má co do činění s národem Jana Husa, který se pro pravdu nechal upálit. Proklínám vás proklínám vás, proklínám vás, nezplodíte syny a zemřete beze cti.

Petra Hampla:
Co přineslo Turecko světu? Turecké hospodářství a turecké záchody.
(Tomu tleskali i policisté)

Ley Vojtekové:
Nikdo nemůže urazit islám. Jako nelze urazit vaše auto nebo vaše sako. S islámem lze souhlasit nebo nesouhlasit.

Před sedmou se začali scházet demonstranti, přišlo jich asi 80, dva policejní antony, četl se projev KS plus promluvilo pár dalších řečníků.

Z turecké ambasády žádná reakce, jen si zavřeli ostentativně okno.

Velvyslanec překvapivě nepřišel poděkovat za názory.


Zde ještě jednou, co paní Klára řekla na půdě parlamentu do očí podřízeným islámu:

http://klara-news.cz/diskusni-forum-na-tema-mame-se-bat…

Komentáře

comments