Křesťané proti islámu

Tento pastorační list nám přišel do zpráv. Sdílíme.

Pastorační list (PDF)

krestanstvi1

Otevřený dopis

Mons. ThLic. Dominik Jaroslav Duka OP Arcibiskupství pražské

Hradčanské nám. 16,

119 02 Praha 1 – Hradčany

 


 

Věc:     Stížnost na působení veřejného pohoršení katolickým knězem

 

(vážně míněný pastorační list obyčejného věřícího svým biskupům)

 

Bůh Vám žehnej, pane biskupe,

omlouvám se, pokud opomíjím protokolární oslovení či zvyklosti, píši podobný dopis poprvé a považuji Vás především za bratra v Kristu, v modlitbách tykám Panu Ježíši i Bohu Otci, a pokud mi žehnají zřejmě nečiním žádnou chybu. Takže budu zřejmě časem tykat i Vám, neboť Vám důvěřuji.

K vystoupení z anonymity internetových diskuzí a k přímému oslovení Vás, excelence a bratře, mě jako

aktivního věřícího vede aktivita jednoho našeho spolubratra, kněze, který působí veřejné pohoršení především ve sdělovacích prostředcích České republiky, kde se bohužel nechává slyšet mnohem častěji než Vy jako jakýsi „mluvčí katolické církve“, kterou tím staví do velmi pochybného světla před celou českou veřejností. Naposledy zazářil v bulvárním plátku Blesk, opět nesmysly, jinak by mu „pastoraci“ neotiskli. Nejen že tento bratr publikuje otevřené hereze zpochybňováním trojjedinosti Boží a relativizováním Kristova zmrtvýchvstání v přímém rozporu s našimi základními katolickými dogmaty, ale svými pseudo – teologicko –

multikulturními postoji k islámskému terorismu, relativizací jeho dopadů a zastíráním jeho kořenů staví obhajobou zdrojů současného světového terorismu naši katolickou církev, potažmo Křesťanství jako zdroj evropské kultury po bok těmto teroristům, jako bychom souhlasili s tím, co se ve světě děje. Ano, jedná se o heretika pana Halíka, Vašeho podřízeného, který už několik let šplhá ke světské slávě sbíráním světských a akademických ocenění za zradu křesťanství, za zradu kořenů naší víry, za spolupráci se Zlem v nejhorší představitelné podobě. Na jeho podivné aktivity upozornil již i Vatikánský rozhlas:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=15633
Jeho aktivitu mohu doložit i autentickým záznamem jeho „pastorace“ na úrovni žáka základní školy, ne teologa a kněze. Podobný blábol z úst kněze jsem ještě v životě neslyšel ! Jaké má ten člověk teologické vzdělání, když já, laik musím nad jeho kázáním zvracet? http://gloria.tv/?media=49091&language=cmurv3vAUzX

 

krestanstvi3Otevřeně Vás vyzývám k jeho veřejnému napomenutí, odsouzení, případně exkomunikaci, pokud svých antikřesťanských aktivit nezanechá. Kdo tomu člověku udělil kněžské svěcení, které je ostatně mnohými zpochybňováno? Vy excelence osobně souhlasíte s takovými výroky a s touto úrovní prezentace naší církve na veřejnosti ??? Jsem hluboce znepokojen bratře biskupe, Tvou nečinností v tomto směru a tím tichou podporou tohoto rozkladu české církve zevnitř. Pokud nic nezaznamenali kněží v kostelích, lze tento rozklad dobře pozorovat v názorech internetových diskuzí nás, katolíků, které jsou prvním indikátorem nálad a příchozí bouře. Jako katolík se distancuji od veškeré činnosti a výroků prof. Halíka, odmítám jeho verzi „pastorace“ namířené proti učení našeho Pána Ježíše Krista a stavím se jednoznačně na stranu jeho kritiků ! Prof. Halík dále otevřeně, veřejně a jménem katolické církve relativizuje zvěrstva islamistů, převrací křesťanské hodnoty, mlží o zdroji Zla a jménem církve mlží o zásadních problémech společnosti.

 

Na Evropskou křesťanskou civilizaci v poslední době stále otevřeněji útočí satanská ideologie islám, která nemá nic společného s jakýmkoli náboženstvím, kromě toho, že se k nim sama řadí, aby zastřela svou podstatu: Jde o totalitní politickou ideologii srovnatelnou s komunismem a nacismem, má stejný cíl světovládu a stejný prostředek genocidu k jejímu dosažení, stejně jako nacismus a komunismus, které Evropa už prožila a které ji stály stovku milionů životů! NELIŠÍ SE! Jedná se o satanský kult smrti založený na totalitě a podřízení, který má všechny vlastnosti Božího odpůrce, zatímco Vy Boha zastupujete:

 1. Zakazuje přímý rozhovor věřícího s Bohem. Totéž zakazuje Satan svým stoupencům !
 1. Vybízí k nenávisti na mnoha místech Koránu – „stanov“ islámu! Tento kult staví smrt člověka jako „mravnější“ nad pochyby ve víře v (B)all-áha ! Přikazuje totéž jako Satan v jeho jiných kultech !

Učí své stoupence: Číslo sury: 2, Verš: 191

Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících! (Pozn: „Nevěřící“ jsou pro korán všichni nemuslimové včetně nás Křesťanů! (Originál: http://www.islamweb.cz/koran/koran.php?action=search&word=zab%EDjejte&sura%5B%5D=-1 ) Více zde: http://pistis.webnode.cz/news/islam-nenavistne-pseudonabozenstvi/

 

 1. Tento kult přikazuje svým stoupencům LHÁT při rozhovoru a argumentaci nevěřícímu (káfirovi = všichni my nemuslimové), pokud to slouží věci šíření a ospravedlnění důsledků činů podle islámu. Toto je další nepochybně satanský atribut tohoto kultu, zvaný taqíja ! Z tohoto důvodu Nelze VĚŘIT jakémukoli „mírovému“ prohlášení jakéhokoli muslima. Jsou to vše LŽI, ospravedlněné pro ně samé jejich samotnou ideologií. Oni sami se z nich tímto usvědčují a získávají jimi (B)all-áhovy body, neboť lží obhajují legálnost používání lži ! Lež, polopravdy a překrucování jsou hlavní zbraně Zla ! Jak lže islám o Ježíšiovi: http://www.islamweb.cz/koran/koran.php?action=search&word=Je%9E%ED%9A&sura%5B%5D=-1

 

 1. Tento kult staví ženu do otrockého postavení vůči otrokáři muži, který má nad ní neomezenou moc a navádí k násilí poti ženám, jako že jejich bití je v islámské praxi normálem : Číslo sury: 4, Verš: 34

Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Alláh dal přednost jedněm z vás před druhými,
…. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!
Takže pouhá obava muže stačí v tomto kultu k bití ženy ! Neslýchané ! Originál: http://www.islamweb.cz/koran/koran.php?action=search&word=bijte&sura%5B%5D=-1

 

Podobně islám staví do otrockého postavení nemuslimy vůči muslimům….

Mohl bych podobnými důkazy pokračovat na mnoha dalších stánkách, ale není účelem Vás tím zahltit…

 

ivcrn_pic_krestanstviPřed příchodem podobné (nebo této) ideologie nás varuje sám Ježíš Kristus v Bibli. Bible nám jasně říká, že po Pánu Ježíši NEPŘIJDE ŽÁDNÝ JINÝ PROROK a bude nás provázet JEN A POUZE DUCH SVATÝ až do druhého posledního příchodu Ježíše Krista na konci věků! Pan Halík uznáním islámu za náboženství POPÍRÁ SLOVA JEŽÍŠE KRISTA, BIBLE, DOGMATA A UČENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE, neboť je ochoten připustit islámskou verzi, že Mohaned přišel NAPRAVIT CHYBY PROROKA JEŽÍŠE KRISTA (jak tvrdí Islám), a obhajuje všude stoupence takového bludu, což je otevřená hereze! Ježíš Kristus je přeci NEOMYLNÝ BŮH, který nepotřebuje nějaké korekce pedofilním psychopatem, zločincem a vrahem Mohamedem, prohlašovaným islamisty za dalšího proroka po Ježíši Kristu! Ze životopisů Mohameda, které jsou vzorem k následování muslimům vyplývá, že konání současného „islámského státu“ (ISIS) je totéž, co konal Mohamed za svého života! JE TO PRAVÁ PODOBA ISLÁMU, který ztratil přetvářku a mantinely okolního světa! Bůh by musel být „na hlavu padlý“ (odpusť mi to přirovnání), kdyby si po dokonalém člověku Ježíši Kristu vybral za dalšího proroka zločince, zloděje, vraha a pedofila Mohameda pro vlastní výsměch a tím korigoval zcela všechna svá předchozí rozhodnutí vedoucí lidstvo k humanismu a Ježíši Kristu! Islám po Křesťanství ideologií Mohameda vrací morálku daleko před Judaismus požadavkem agrese, který byl běžný pohanům a z něhož Bůh Izraelce vyvádí omezením „oko za oko, zub za zub“! Pokud jste Křesťan, věříte že Bůh je dokonalý a Ježíš byl poslední prorok lidstva! Bůh nepotřebuje vlastní korekci, nečiní lidské omyly! Proto nemůže katolický kněz Halík uznávat jiného Boha a jiné náboženství kromě Ježíše Krista, který přišel, aby předal poselství o sobě! Pokud ho vyznává, omlouvá a propaguje, není Křesťan ale heretik a nepatří do církve! Vidíte bratře někde Ducha Svatého v učení Mohameda nebo jeho projevech? Já ne ! „Podle ovoce poznáte falešné proroky“ řekl Pán Ježíš na několika místech Písma:

 

(Matouš 7:15-21)

 1. Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
 2. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
 3. Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
 4. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
 5. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
 6. A tak je poznáte po jejich ovoci.
 7. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého

Otce v nebesích.

To „roucho ovčí“ je roucho „náboženství“ ! Pan profesor Halík se stal bohužel obhájcem a obětí této nepřípustné antikřesťanské a obecně protilidské ideologie a staví se do role mluvčího katolické církve, jako by církev tuto ideologii podporovala a obhajovala. Veřejně se bratříčkuje s tímto kultem smrti a násilí, o jehož podstatě LŽE a způsobuje tak veřejné pohoršení proti katolické církvi ! To je nepřípustné !

 

Bratře Dominiku, vím že jsi sám trpěl v komunistickém vězení pod totalitou a víš co to je totalita. O to méně chápu Tvou nečinnost a pasivitu v případě nástupu nové totality islámu do Evropy, 25 let po pádu totality komunismu ! To co jsi zažil pod totalitou komunistů je mateřská školka proti tomu, co přichází s totalitou islámskou, která dobývá Evropu:

 

– Veřejné vraždy řezáním hlav zaživa Křesťanům a všem nemuslimům pro výstrahu a zastrašení.

Veřejné upalování zaživa Křesťanům a všem nemuslimům pro výstrahu a zastrašení.

Sebevražedné a vražedné atentáty na veřejných místech ve světě = terorizmus s cílem zastrašit.

Oslava satanské bestiálnosti a kultu smrti zveřejňováním krutých postupů zabíjení popsaných výše.

 

A přijdou další, mnohem hroznější důkazy nástupu bestiální vlády Satana. Namátkou stačí uvést zmatení hodnot ve společnosti, kdy otevírání se islámu je prezentováno jako správná „multikulturní“ politika, přestože vede jen k prohlubování problémů světa, ke zločinu, genocidám a smrti. Slovo „multikulturní“ můžeme směle nahradit slovem “satanská“ , neboť to je to roucho beránčí, pod nímž se SMRT šíří !

 

Bratře Dominiku, máme co do činění s nástupem posledních dnů, s nástupem moci satanismu pod rouškou „náboženství“. Mnozí jsou tím svedeni, k mému smutku i mnoho „představitelů“ církve jako býval pan Halík! Bohužel i náš papež František stále ještě nerozlišuje mezi satanskou podstatou islámu a jeho lživými proklamacemi (distancováním se od ISIS některých islámských představitelů) a snaží se se stoupenci islámu vyjednávat. Dokonce se s nimi modlí a plácá po zádech, což vzbuzuje odpor velké části církve i ateistů proti církvi! Copak Ježíš 40 dní na poušti se Satanem vyjednával a kamarádil? Rozhodně ne! Rázně odmítl včechny jeho návrhy, všechny jeho lži vynesl na světlo a bojoval proti pokušení postem ! Proto teď, na začátku doby postní jsem byl osloven tímto Ježíšovým příkladem a píši Vám tuto výzvu:

 

Prosím, vedení církve, biskupy, arcibiskupy, kardinály a papeže:

 

55525764.hSeYbvUn.update3[1]Rozpomeňte se prosím na prožitou totalitu komunistů či fašistů v Evropě i ve světě, odložte pohodlné užívání statků vezdejších a starosti o restituční majetek a zůstaňte v postu a na modlitbách za DAR ROZLIŠOVÁNÍ, který Vám umožní vidět PRAVDU jak je, ve světle Ducha Svatého! Budeme Vám v tom pomáhat modlitbou, my věřící! Hledejte nejprve království Boží a to vše ostatní nám i vám bude přidáno ! (Matouš 6:33 , Lukáš 12:31 )

 

Marek 9:42-50:

42 „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.

43 Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného.

44 kde červ jejich neumírá a oheň nehasne

45 A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla.

46 kde červ jejich neumírá a oheň nehasne

47 A jestliže tě svádí oko, vyloupni je; lépe je pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla,

48 kde ‚jejich červ neumírá a oheň nehasne‘.

49 Každý bude solen ohněm.

50 Sůl je dobrá; ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji.“ Matouš 5:13 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

Lukáš 14:34 Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti?

 

is_tall_tamirZtratíme-li naši „slanost“, dar rozlišování, co s námi bude? Nepostaví-li se proti Zlu naše církev, budou křičet i ateistické kameny! Církev a veřejnost očekává Vaše jasné odmítnutí Zla islámu ve své podstatě, islámu jako celku, bez satanských tanečků o „umírněných“ a „radikálních“ islámech, protože neexistuje ani„umírněné“ a „radikální“ Zlo, ani umírněný a radikální nacismus nebo komunismus. Je jen jedno Zlo, v různých převlecích ať komunismu, nacismu, islamismu, mutlikulturalismu či jiných ideologií, které nyní získává moc nad lidmi v převleku islámu a začáná infikovat i naši katolickou církev pod našimi ušlechtilými pojmy „bratrství“, „solidarita“, „tolerance“, „přijetí“ ! Tyto pojmy ztrácejí v poslední době jeho působením svůj obsah! Nemám nic proti lidem, kteří se stali obětí islámu, proti muslimům, kteří nešíří nenávist. Ale musí se vzdát podpory této ideologie smrti, která jim a jiným   to utrpení přinesla! Musí být vyléčeni z toho Stockholmského syndromu jejich víry ve falešného proroka Mohameda, ukazujícího na Alláha, jiné jméno Satanovo. Jasně se distancuji proti ideologii islámu ve všech podobách a variantách, protože to jsou jen různé projevy jedné postaty: satanského kultu ! A stejně se budu distancovat i od těch představitelů církve, kteří takový kult obhajují, tolerují, mlží o jeho podstatě nebo o něm pravdu znají a mlčí !

 

Co činí pan Halík? Svádí nevědomé k toleranci islámu a Zla !

 

1.Korintským 7,10:

Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám?

 

Matouš 18:15-18

15 Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.

16 Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď‘.

17 Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.

 

not_afraidCírkev jsme my, všichni věřící, davy na bohoslužbách. Biskupové, buďte solí, nebo se dočkáte i petic v kostelích proti těm, kdou jdou proti Duchu Svatému a oblékají roucho beránčí, jako pan Halík ! … My nemůžeme mlčet, když se děje to, co dosud někteří Vaši kněží předvádějí, aby se zalíbili SVĚTU ! Pan Halík není můj kněz, považuji ho za pohana, ba co hůř, muslima, protože LŽE! Modlete se za sebe i za papeže Františka za dar rozlišování a poznání, jako se za Vás modlíme my, prostí věřící. Jen potom budete solí! My už nemůžem více mlčet k toleranci Zla a k formálnímu bratříčkování se s ním! Takto informujte i našeho papeže Františka, za kterým stojíme s velkými obavami. Ke Zlu a jeho projevům je třeba se vymezit jasně a otevřeně, stejně jako se proti němu vymezil Ježíš Kristus na poušti. Vyhlaste mimořádné postní dny přísného postu a modliteb po vzoru Ježíše na poušti za oběti islámu i za kolaborující politiky a za správné vedení biskupů a papeže Duchem svatým! Každý exorcista ví, že se Satanem (ani v rouše islámu) se nevyjednává, ale usvědčuje se ze lži a je ho třeba aktivně označit jménem a vymítat! Když se k tomu nepostavíte čelem vy, uděláme to veřejně my, věřící. Bude to vyžadovat mnoho osobní statečnosti, postavit se mainstreamu placených (anti)humanitárních organizací a ztratit mnoho přátel ve „světě“. Ale Bůh je jen jeden, Alláh to není a KRISTOVA PRAVDA NESMÍ BÝT UMLČENA! Jsme k hlásání evangelia povoláni, ne k sezení v úřadech, vytváření a sčítání majetků. K čemu nám budou, když budeme bez hlav?

ISIS vyhlásil oficiálně Vatikánu (a tím nám všem křesťanům) válku, v Lybii se připravuje na vylodění v Itálii

500.000 „běženců“, většinou mladých silných mužů schopných práce i boje ve své vlasti, z nichž mnozí jsou infiltrovaní sebevražední atentátníci a bojovníci Alláhova džihádu, kteří najdou podporu a zbraně u Evropských zrádců naší kultury a udeří fanaticky na naše centra. Papež František a Vatikán jsou také jejich

deklarovaným cílem. Už jsme skutečně ve válce s islámem, i když jsme její pravidla nepřijali. Oni nám je vnutí. Zbavme se tedy aspoň Jidášů Halíků, kteří nám podrážejí nohy zezadu a NAZÝVEJME VĚCI, UDÁLOSTI I ZLO PRAVÝMI JMÉNY, jako to činil náš Pán a Bůh Ježíš Kristus!

 

Bůh nám všem v tom pomáhej, bratři, už nemůžeme mlčet! Zakončím 2. Korintským 11,10-15:

10 Jakože je při mně pravda Kristova, tato moje chlouba nebude v achajských končinách umlčena!

11 Proč na tom trvám? Snad proto, že vás nemám v lásce? Bůh ví, že mám!

12 Ale jak to dělám, budu dělat i nadále; nechci dát příležitost těm, kdo by se rádi chlubili, že si počínají jako my.

13 Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.

14 A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;

15 není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti.

Jejich konec bude jako jejich skutky!


Aktualizace – 11. prosinec 2015:

Vyzýváme, podepište tuto petici na podporu kardinála Dominika Duky. Tady už nejde o to, kdo je křesťan nebo ateista, teď jde o svobodu názorů

http://www.petice24.com/oteveny_dopis_na_podporu_kardinala_dominika_duky
https://www.ivcrn.cz/otevreny-dopis-na-podporu-kardinala-dominika-duky/

Děkujeme.


 

Komentáře

comments