Muslimská demonstrace v Praze

(česky, English, по русски)

V pondělí 1.4.2013 dopoledne proběhla v Praze několikatisícová demonstrace muslimských obcí v České republice za dodržování lidských práv, demokracie a zachování české kultury a tradic.

Organizátor akce dr. Vladimír Sáňka uvedl, že se tohoto velikonočního setkání věřících zúčastnila většina všech českých muslimů. Pro mimopražské muslimy byly připraveny speciální autobusy.

Akce byla zahájena na vyšehradském Slavíně projevem studenta islámské univerzity Al-Azhar pana Jana Hamzy Veličky, který se potom spolu s přítomnými českými muslimy na vyšehradském hřbitově poklonil ostatkům českých umělců, především malířů, sochařů a spisovatelů, kteří svojí uměleckou tvorbou napomohli dnešní mírumilovné integraci islámu do české kultury.

Z Vyšehradu šel potom průvod za zpěvu národních písní a zvonění zvonů okolních chrámů podél Národního divadla po vltavském nábřeží, kde se k průvodu připojil mons. prof. Tomáš Halík, rektor kostela Nejsvětějšího Salvátora, dále přes Karlův most na Malou Stranu k Pražskému Hradu. Akce byla ukončena u morového sloupu Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí.

Průvod vyvolal velký zájem a uznání zahraničních návštěvníků Prahy. Podle slov předsedy ústředí muslimských obcí ing. Hasana Muneeba Alráwího se českým muslimům podařilo zahájit novou tradici. Předseda Alráwí také věří, že tato akce nalezne porozumění u jeho zahraničních partnerů a přispěje k trvalému umístění islámu do kulturního prostoru České republiky a v širším významu celé Evropské Unie.

 

Мусульманская демонстрация в Праге

Утром в понедельник 1-ого апреля 2013 в Праге состоялась демонстрация нескольких тысяч членов мусульманских общин Чешской Республики в защиту прав человека, демократии и чешской культуры и традиций.

Организатор демонстрации мусульман доктор Владимир Санька прокомментировал это событие так: В этом митинге, который состоялся во время празднования католической Пасхи, приняли участие большинство верующих всех мусульманских общин Чехии, которые были привезены в Прагу специально подготовленными для этого автобусами.

Демонстрация началась в саду перед памятником Славин выступлением Яна Величка Хамза студента исламского университета Аль-Азхар, который после своего доклада перед чешскими мусульманами на расположенном неподалёку кладбище, поклонился останкам чешских художников, в первую очередь живописцам, скульпторам и писателям, помогавшим мирной интеграции нынешнего Ислама в чешскую культуру.

После этого демонстранты пели национальные песни и под звуком колоколов окружающих храмов прошли вдоль реки Влтавы мимо Национального театра, где к процессии также присоединился известный пражский римско-католический священник профессор Томаш Галик, настоятель храма Христа Спасителя, и затем направились через Карлов мост к крепости Пражского Града. Демонстрация закончилась у моровой башни Пресвятой Троицы на Малой площади.

Эта акция вызвала большой интерес и одобрение иностранных туристов, а по словам председателя мусульманских общин Хасана Муниба Алрави, чешским мусульманам удалось создать новую традицию. Также Алрави считает, что эта акция найдет понимание у его зарубежных партнеров и будет способствовать постоянному присутствию Ислама в культурном пространстве Чешской Республики, а в более широком смысле и во всех странах Европейского Союза.

 

Muslim demonstration in Prague

Thousands of people from the Muslim community in the Czech Republic have marched through Prague today to demonstrate their respect for human rights, democracy and their support for Czech culture and traditions.

Event organizer Dr. Vladimir Sanka said that this Easter meeting has been attended by almost all of the Czech Muslim community. Special buses were provided to bring attendees from all over the Czech Republic.

The demonstration was launched in the early morning at the Prague national memorial park and the Slavin cementery with an opening speech from a student at the Islamic University of Al-Azhar.  Mr. Jan Velicka Hamza, who together with other Czech Muslims brought relics of Czech artists, especially painters, sculptors and writers whose artwork was crucial for today’s peaceful integration of Islam into Czech culture.

The march then moved on to the voice of the singing of national songs and the ringing of bells from surrounding temples past the National Theatre, along the embankment, where the procession was joined by Mons. Prof. Tomas Halik, the rector of the Church of the Most Holy Saviour, across the Charles Bridge, and finally to Prague Castle, where the event concluded at the Plague Column of the Holy Trinity on the Lesser Town Square.

The procession attracted great interest and recognition both from residents and tourists. In the words of the chairman of the Central Office of Czech Muslim Communities and Islamic Foundation, Mr. Muneeb Hasan Alrawi, this demonstration has started a new tradition. Alrawi also believes that this event will be well supported by his foreign partners and contribute to the permanent placement of Islam in the cultural heritage both  of the Czech Republic and, in a wider context, throughout the European Union.

Prague report, April 1, 2013

Komentáře

comments