Napsali jsme kancléřce Merkelové

Vyšlo na IVČRN dne 11.9.2015 (link)

angela_merkel

Dopis kancléřce Německa, Angele Merkelové:

Vážená paní kancléřko,
s krajním znepokojením sledujeme nezodpovědné kroky EU, německé vlády i Vás osobně, ve věci přijímání tzv. „uprchlíků“. Tato Vaše politika je nejen chybná, nákladná a dlouhodobě neudržitelná, ale je především nebezpečná pro mír a stabilitu v Evropě.
Již před pěti lety jste prohlásila, že multikulturalismus naprosto selhal. Přejete si snad, aby evropskou křesťansko-židovskou kulturu nahradila „kultura“ islámská? Jak jistě víte, Německo vykazuje nejnižší natalitu na světě a zbytek Evropy na tom není o mnoho lépe. Minulou neděli se ve vaší zemi narodilo sotva 2.000 dětí. V ten samý den vaše hranice ilegálně překročilo přes 10.000 osob – v naprosté většině mužů bojeschopného věku z muslimských blízkovýchodních zemí.


Ptáme se: Jaký morální profil mají chlapi, kteří nechají své ženy, matky a děti živořit ve válkou zmítané oblasti, zaplatí na tamní poměry astronomickou částku převaděčským mafiím a sami si jedou na výlet do Evropy? Jaký podíl z nich tvoří opravdoví uprchlíci, kteří se chtějí po skončení konfliktu vrátit domů a jaký ekonomičtí imigranti? Kolik z těch lidí pohrdá sekulárním právem? Kolik vrahů z IS již Německo přijalo?
Série neúmyslných byrokratických pochybení Mao Ce-Tungovy vlády stála jen během „Velkého skoku vpřed“ život 40 milionů Číňanů. Kolik Evropanů musí zemřít, abyste si vy, od reality totálně odtržené evropské „elity“ uvědomily, co se opravdu děje? Lidé se bojí, zlobí se a co je nejhorší, přestávají věřit v demokracii. Pokud budete pokračovat, tak jak dosud, EU i Německo se rozpadnou a Evropu sežehne série strašných teroristických útoků, občanských válek a vojenských pučů!


Paní kancléřko, dějiny Vás budou hodnotit přísně. Nechtějte, aby vaše země už potřetí během sta let zavlekla Evropu do špinavého ozbrojeného konfliktu s obrovskými hromadami mrtvol. Zastavte všemi prostředky novodobé stěhování národů, zajistěte našemu kontinentu elementární bezpečnost a chcete-li jednat v duchu nejlepších evropských tradic pak prosaďte, aby Evropa poskytovala útočiště blízkovýchodním křesťanům. Ti nyní čelí regulérní genocidě a ve srovnání s muslimy se integrují v podstatě bez problémů (viz němečtí Koptové). Vyznavačům islámu nechť pomáhají bohaté muslimské státy.

S pozdravem

čeští občané

Martin Ambros, Tetčice u Brna
Ing. Jiří Barták, České Budějovice
Pavlína Bitarová, České Budějovice
Martin Buchal, Chomutov
Artur Fišer, Kladno
Doc. Mgr. Martin Konvička, PhD., České Budějovice
JUDr. Klára Samková, PhD., Praha
Mgr. Jana Volfová, Praha


Německy (Deutsch):

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,

mit äußerster Beunruhigung beobachten wir die unverantwortliche Schritte der EU, der Bundesregierung und Ihre persönlichen, bezüglich der Aufnahme von sogenannten “Flüchtlingen”. Ihre Politik ist nicht nur mangelhaft, aufwändig und langfristig unhaltbar, sondern auch besonders gefährlich für Frieden und Stabilität in Europa.

Schon vor fünf Jahren haben Sie gesagt, dass Multikulturalismus absolut gescheitert ist. Wünschen Sie vielleicht, dass die islamische Kultur die europäische christlich-jüdische ersetzt? Wie Sie sicher wissen, gibt es in Deutschland die niedrigste Geburtenrate der Welt und im Rest von Europa ist es nicht viel besser. Am vergangenen Sonntag wurden in Ihrem Land 2.000 Kinder geboren. Am denselben Tag überquerten Grenzen Ihres Landes illegal mehr als 10.000 Personen – überwiegend Männer im wehrfähigen Alter, aus muslimischen Ländern des Nahen Ostens.


Wir fragen: Wie schaut das moralische Profil dieser Männer aus, der Männer, die ihre Ehefrauen, Mütter und Kinder in einem Kriegsgebiet ohne notwendigen Lebensunterhalt hinterlassen, Männer, die für örtliche Verhältnisse astronomische Summen der Schmuggelmafia bezahlen um alleine nach Europa einen Ausflug zu machen? Wie viele von denen sind echte Flüchtlinge, die Rückkehr in Ihre Heimat nach Beendigung des Konfliktes planen und wie viele von denen sind Wirtschaftsmigranten? Wie viele von diesen Menschen verachten das säkulare Rechtssystem? Wie viele Mörder aus IS hat Deutschland schon aufgenommen?
Eine Reihe von unbeabsichtigten bürokratischen Fehlentscheidungen der chinesischen Regierung unter der Herrschaft von Mao Zedong haben nur während des “Großen Sprungs nach vorn” 40 Millionen Chinesen das Leben gekostet. Wie viele Europäer müssen sterben, bis Sie, völlig von der Realität abgeschnittene europäische “Eliten”, begreifen, was hier wirklich vorgeht? Menschen haben Angst, ärgern sich, und was am schlimmsten ist, sie hören auf an die Demokratie zu glauben. Wenn Sie wie bisher fortfahren werden, EU und Deutschland zerfallen, und Europa wird durch eine Serie von furchtbaren Terrorangriffen, Bürgerkriegen und Militärputschen versengt!


Frau Bundeskanzlerin, die Geschichte wird Sie streng bewerten. Sie wollen sicher nicht, damit Ihr Land zum dritten Mal innerhalb von hundert Jahren Europa in einen schmutzigen bewaffneten Konflikt mit riesigen Haufen von Leichen führt. Stoppen Sie mit allen Mitteln die neuzeitliche Völkerwanderung, sichern Sie unserem Kontinent elementare Sicherheit und falls Sie im Sinne der besten europäischen Traditionen handeln wollen, dann setzen Sie durch, dass Europa die Zuflucht den Christen aus dem Nahen Osten bietet. Die stehen jetzt einem regelrechen Völkermord gegenüber und im Vergleich zu Muslimen haben in Prinzip kein Problem sich zu integrieren (siehe deutsche Kopten). Den Bekennern von Islam mögen reiche muslimische Staaten helfen.

Mit freundlichen Grüßen
die tschechischen Bürger

Martin Ambros
Ing. Jiří Barták
Pavlína Bitarová
Martin Buchal
Artur Fišer
Doc. Mgr. Martin Konvička, PhD.
JUDr. Klára Samková, PhD.
Mgr. Jana Volfová


Diskuze:

NAPSALI JSME ANGELE MERKELOVÉ:Vážená paní kancléřko,s krajním znepokojením sledujeme nezodpovědné kroky EU, německé vl…

Posted by Islám v České republice nechceme on 11. září 2015

 

Komentáře

comments