O islamofobii na vzestupu

Lidové Noviny uveřejnily 31.12.2014 článek Petra Zídka „Islamofobie na vzestupu.“ Jeho autor v něm píše, že je načase založit iniciativu „Islamofobii v ČR nechceme.“

Bohužel, pan Zídek není jediným představitelem českých medií a veřejného života vůbec, který zaujímá podobné stanovisko. Je třeba si položit otázku, co je k tomu vede.

Pamatuji si, že po pádu Sadama Husejna, když se spojenci dostali do iráckých archivů, ve francouzském tisku rozebírali motivace Francouzů, kteří se za svržený irácký baasistický režim prosazovali. U některých se prokázalo, že byli skutečně upláceni iráckými představiteli. Jiní nebyli přímo upláceni, ale podíleli se na nejrůznějších obchodních transakcích, takže měli hmotný zájem na udržení baasistického režimu. Jiní byli motivovaní různými osobními, někdy i rodinnými vztahy.

Pak ale bylo mnoho těch, u kterých se nic takového nenašlo. O těch se tedy předpokládalo, že byli motivováni skutečně ideologicky.

Zde v České republice nevíme, kdo dnes přímo pobírá úplatky od různých muslimských zdrojů, ať vládních, nebo jiných. Samozřejmě víme, že i zde existují zaměstnavatelé, kteří potřebují lacinou pracovní sílu a další a další spotřebitele jejich výrobků. Ti přispívají k finančnímu zajištění sdělovacích prostředků. Na oplátku pak vyžadují propagaci přistěhovalectví a co nejlepších vztahů s muslimským světem.

Bylo by ale asi mylné se domnívat, že všichni, kteří prosazují islamizaci Evropy, jsou vždy motivováni pouze osobními výhodami. Existují i ideologické motivace.

Ty jsou samozřejmě zřetelné především u představitelů levice. Dnes už bylo jasně prokázáno, že jedinou formou společenského řádu, který může zaručit blahobyt a osobní svobodu, je ta, kterou marxisté nazývají kapitalismus. Ten se nyní úspěšně rozvíjí i v Číně a v Rusku. Pravděpodobně i poslední bašty komunistického kolektivismu, jako Kuba a Severní Korea, budou následovat. Marxisté už nemají, co nabídnout, čím přilákat přívržence. Ikony, jako Fidel Castro, Che Guevara, nebo Ho Či Min, už neokouzlují nikoho. Přistěhovalectví nabízí marxistům novou šanci. Díky němu mohou pokračovat v onom „třídním boji“, který je jádrem jejich identity.

Víme, že mnoho významných představitelů krajní levice nakonec konvertovalo na islám, jako bývalý člen ústředního výboru francouzské komunistické strany Roger Garaudy, nebo venezuelský terorista Illich Ramirez Sanchez, který se proslavil pod jménem Carlos. Pro ty, pro které závist a nenávist těch úspěšnějších jsou hlavními motivacemi jejich „antiimperialismu,“ to bylo nakonec to nejlogičtější řešení. Vždyť úsilí islamistů zmocnit se Evropy je svým způsobem také formou „třídního boje“.

Ale i ti méně extrémní představitelé levice vědí, že potřebují vyvolávat a udržovat napětí ve společnosti. Vzhledem k tomu, že místní pracující se stávají konzervativními, tak potřebují přistěhovalce, jako svoji klientelu a své budoucí voliče.

Toto všechno už bylo řečeno mnohokrát. Opakuji to jenom, abychom si to připomněli.

O čem nyní uvažuji především a co mě znepokojuje nejvíc, je postoj představitelů křesťanských církví a s nimi spojených organizací a medií.

Článek Petra Zídka byl uveřejněn v Lidových Novinách. A už číslo z 3. – 4. ledna 2015 Lidových Novin mělo na první stránce velký nápis: „Nový cíl extremistů: místo Romů muslimové.“

Proč dává autorka článku Kateřina Eliášová tyto dvě věci dohromady? Romové představují malou menšinu. Jejich chování se může někomu nelíbit, ale nikoho nikdy nenapadlo, že by nás mohli někdy ovládat. Problémy, které se jich týkají, jsou zcela druhořadé. To rozhodně nelze říci o muslimech. Paní Eliášová nepříliš jasně říká: „Policie zároveň připouští, že se připravuje i na složitější období, které už měsíce zažívá především západní Evropa. Tam se nejnovější konflikt na Blízkém východě už naplno projevil zesílením protižidovských nálad. Před sílícím antisemitismem v Evropě už varovala rovněž Federace židovských obcí v Česku.“

Proč paní Eliášová neupřesní, že tento sílící antisemitismus v Evropě je projevován především těmi muslimy, kterých se tolik zastává? Asi by to narušilo její mentální schéma, na které si tolik zvykla, podle kterého zlí mohou být vždy jenom evropští běloši. Všichni ostatní přece jsou a vždycky byli pouze nevinnými, trpícími obětmi.

Ale vraťme se ještě k číslu Lidových Novin z 31.12.2014.Tam byl uveřejněn ještě jeden článek, který o něčem svědčí. Jmenuje se „Ježíš v Koránu“. Jeho autorem je Martin Putna. Ten v něm cituje text Vítězslava Nezvala, volný překlad francouzského středověkého mystéria o pošetilých pannách:

„Narodil se v chlévě z Panny,

pokřtěn vodou z Jordánu

přišel, aby splnila se slova Koránu“.

A pan Putna pokračuje: „V Koránu je totiž o Ježíšovi mnoho! Právě vánoční scény jsou v Koránu popsány velmi zbožně, docela v souladu se scénami biblickými a s velikou úctou vůči Marii.“ Pan Putna tedy doufá, že křesťanské Vánoce budou moci zůstat ve veřejném prostoru této země. Ovšem ne proto, že tato země byla během celé své historie zemí křesťanskou, ale proto, že Vánoce přece muslimům nemusejí vadit.

Mluví zde o něčem, co zatím není aktuální zde, ale už je aktuální v západoevropských státech s početnou muslimskou populací. Víme na příklad, že ve Spolkové republice jeden poslanec strany Zelených vyzýval, aby během Vánoc v německých městech nevyhrávali jenom koledy, ale i muslimské písně.

Nemůžeme vědět, jestli tito lidé tak jednají podle známé zásady: „Čí chleba jíš, toho píseň zpívej!“ Řekl bych, že to by bylo ještě to menší zlo. Takové chování je samozřejmě nedůstojné, ale alespoň je racionální.

Obávám se, že existují ještě další možná vysvětlení. Především to, že dobře informovaní lidé, jako pan Putna, očekávají brzké ovládnutí Evropy islámem a chtějí se předem zalíbit budoucím mocipánům. Pak, mnoho věřících křesťanů těžce nese fakt, že velká většina Evropanů křesťanského původu už nejsou věřící. Obyvatelé muslimských zemí většinou věřící jsou. Takže mezi nimi je možná víc těch, kteří uctívají Pannu Marii, než mezi Čechy, nebo i mezi Němci. Lidé, jako Martin Putna možná doufají, že s příchodem velké masy věřících muslimů se zde nějak obnoví i něco z jejich vlastního náboženství.

Tito lidé ovšem nechtějí vědět, že islámské a křesťanská civilizace jsou zcela nekompatibilní. Islámský svět je, a od samého počátku vždycky byl, neúprosným nepřítelem toho našeho světa. Islámská civilizace se zásadně nemůže shodnout s žádnou jinou civilizací. Islám je schopen tolerovat jinověrce jenom pokud se podřídí vládě muslimů. A ty, kteří se nehlásí k žádnému vyznání, kteří se prostě pouze domnívají, že žijeme ve světě, kterému nemůžeme rozumět, ty netoleruje vůbec.

Někdo může říci, že dokud křesťanství mělo úplnou moc nad společností, nebylo snášenlivější. Je ale třeba nezapomínat, že v Novém zákoně není nic podobného muslimské povinnosti, jasně formulované Koránem, vést svatou válku proti všem, kteří odmítají přijmout islám, nebo se alespoň podřídit nadvládě muslimů. Je tam řečeno pouze: „Jděte zvěstovat všem národům!“

A pak, náš západní svět byl schopen svou nesnášenlivost překonat. Už někdy v 18. století jeden pruský král řekl: „V mém království může být každý spasen, jak chce.“

Ale když dnes pozorujeme tolik církevních představitelů se vyslovovat ve prospěch islámu, tak si můžeme klást otázku, zda v hloubi duše nelitují těch „starých zlatých časů,“ které Voskovec a Werich opěvovali slovy:

U každé vesnice šibenice,

u každého města ghetto.

Místo justice, je inkvizice.

Prostě, to byl středověk.

Nemůžeme chtít nic podobného v žádné verzi. A určitě ne v té muslimské. Proti vůli muslimů nás vrátit do středověku se upřímní křesťané, nezapomínající, že „moje království není z tohoto světa“, musí spojit s věřícími ostatních mírumilovných náboženství a se všemi svobodomilovnými lidmi.

Jenom všichni společně se proti islámskému totalitarismu můžeme ubránit.

Dr. Martin Janeček

Komentáře

comments