Prohlášení občanské iniciativy IVČRN

Prohlášení občanské iniciativy islám v ČR nechceme

Čl. 1.

Základní cíle

Základními cíli iniciativy jsou zejména:

přispívání k ochraně lidských práv,

ochrana přírody, zvířat a krajiny,

zachování národních tradic a podpora patriotismu,

podpora prosazování širší účasti veřejnosti v otázkách zachování demokratického zřízení v ČR,

ochrana zájmů občanů ČR.

Čl. 2

Formy činnosti iniciativy

Formami činnosti sdružení jsou zejména :

pořádání seminářů, přednášek a konferencí,

organizování kampaní a petičních aktivit,

vydávání letáčků, publikací.

Čl. 3

Hospodaření

Příjmy tvoří dobrovolné členské příspěvky případné dary,dotace,granty,příspěvky jiných fyzických a právnických osob.

Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 1