Otevřený dopis vládě ČR

IVČRN dne 5.12. 2014 reaguje proti posílení pravomocí ombudmanky Anny Šabatové:

Otevřený dopis Vládě ČR

Obracíme se na Vás v souvislosti s připravovanými legislativními změnami na posílení pravomocí ombudsmanky Anny Šabatové a žádáme Vás, abyste tyto zákony při jejich schvalování odmítli.

Vládním materiálem navrhované změny antidiskriminačního zákona a souvisejících zákonů v případě přijetí povedou zejména k posílení již tak hypertrofované antidiskriminační mašinérie, do které se osoby dostávají. Konkrétně za dva nejnebezpečnější navrhované právní instituty považujeme:

1) Právo ombudsmana podávat tzv. veřejné žaloby (actio popularis):
Ombudsman by tak mohl místo doporučení k odstranění diskriminace, z diskriminace přímo žalovat. Před soudem by pak na jedné straně stál žalovaný a na druhé straně Anna Šabatová se silou zázemí svého úřadu. V jak asymetrickém postavení by se ocitl žalovaný z diskriminace, navíc ve spojení s nehorázným institutem „presumce viny“ v žalobách dle §133a OSŘ, je zřejmé.
Navrhované formulace novel jsou navíc vágní a z diskriminačního jednání by mohl být žalován prakticky kdokoliv a kdykoliv. Operuje se v nich pojmy „veřejný zájem“ či „(diskriminace) většího či neurčitého počtu osob“.
Anna Šabatová do budoucna dokonce prosazuje, aby právo podávat veřejné žaloby dostaly i nestátní subjekty z řad tzv. lidskoprávních organizací. Tyto často pochybné zájmové organizace by tak získaly defacto postavení prokurátora v civilním řízení a popotahovaly občany ČR po soudech. 

2) Právo ombudsmana podávat návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu:
Z úřadu ombudsmana, kontrolního orgánu dohlížejícího na dodržování platné právní úpravy ve vztazích státní správa-občan, by se tak stal občany nevolený orgán, fakticky jednotlivec, který si nárokuje legislativu měnit, třebaže nepřímo. Narušuje se tak dělba státní moci, kdy takové oprávnění nemá dokonce ani Vláda ČR.

Přestože výše uvedené změny zákonů jsou navrhovány jako obecné posílení pravomocí úřadu ombudsmana a změny dalších zákonů, nelze při nejširším náhledu na ně pominout právě osobu současné ombudsmanky, její motivace a postoje. Úřad ombudsmana je do značné míry úřadem konkrétního jednotlivce na tomto postu a Anna Šabatová ho tak i opakovaně prezentuje. Například při mediálním vystupování proti svému zástupci Stanislavu Křečkovi, v případě zveřejnění odlišného náhledu z jeho strany.
Domníváme se, že navrhované legislativní změny jsou obecně škodlivé, ve spojení s osobou Anny Šabatové na postu ombudsmana však násobně škodlivější.

Anna Šabatová dlouhodobě prosazuje jako aktivistka svůj ideologický pohled na společnost a její směřování skrze tzv. multikulturalismus. Jedná se o pohled , který nesdílí drtivá většina společnosti v České republice, který se v řadě zemí ukázal jako zhoubný a je opouštěn. Tento pohled se nyní snaží společnosti vrchnostensky vnutit i z funkce Veřejné ochránkyně práv. Naposledy v kauze „šátky na školách“, kde v souladu s postuláty multikulturalismu prosazuje náhled na systém práva jako na soubor hypertrofovaných práv partikulárních skupin, dokonce ideologických jako v případě islámu. Takové pojetí samozřejmě vyvolává ve společnosti značný odpor, protože ta ve své většině oprávněně požaduje pojetí systému práva především ve smyslu rovnosti před zákonem a rovných práv a povinností pro všechny. Ne návratu ke středověkému konceptu personality práva.

Dovolujeme si Vás proto závěrem znovu vyzvat, neschvalujte tyto zákony v neprospěch občanů ČR.

 

Jménem iniciativy Islám v ČR nechceme Doc. Mgr. Martin Konvička Ph.D.

—————————–

Kontakty vláda ČR:

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1
Telefon: 224 002 111
e-mail: [email protected]

datová schránka ID:  trfaa33

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
[email protected]

Ministerstvo životního prostředí
[email protected]

Ministerstvo práce a sociálních věcí
[email protected]

Ministerstvo vnitra

[email protected]

Ministerstvo zahraničních věcí

[email protected]

Ministerstvo obrany

[email protected]

Ministerstvo průmyslu a obchodu

[email protected]

Ministerstvo zdravotnictví

[email protected]

Ministerstvo spravedlnosti

[email protected]

Ministerstvo financí

[email protected]

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

[email protected]

Ministerstvo dopravy

[email protected]

Ministerstvo zemědělství

[email protected]

Ministerstvo kultury

[email protected]

Komentáře

comments