Postoj islámu k ženám a znásilnění – Blog CSPI

Autor CSPI více na http://cspi-cz.blogspot.com/ Základním prvkem islámu je dualismus, což znamená, že islám rozděluje svět na dvě základní entity - věřící a káfiry (nemuslimy), jimž připisuje rozdílná práva a zacházení. 
Islámské morální zásady se uplatňují podle toho, do které skupiny člověk patří. Zatímco znásilnění káfirské ženy není zločin, znásilnění muslimky je z pohledu islámu hřích. Ani muslimská žena však není v porovnání s nemuslimkou příliš zvýhodněna, jelikož podle pravidel šaría má svědectví ženy poloviční hodnotu svědectví muže. Často je tedy potrestán agresor i oběť, a to za nemanželský sex. Za tento čin hrozí ženě trest smrti, muži zpravidla bičování.
Pro pochopení dané problematiky je nutno uvědomit si postavení věřící ženy – muslimky. Islám vyzdvihuje ženy zejména jako matky. Převážná část textu islámské doktríny připisuje ženám nižší status než mužům. Jedná se například o rozdělování dědictví, hodnotu výpovědi před soudem, popis inteligence a zbožnosti. Žena by měla být ctnostná, oddaná a poslušna svého manžela. V některých muslimských zemích a oblastech se ženy nemohou pohybovat bez doprovodu manžela či mužského příbuzného.
 
Zdroj: http://www.cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/Womans_Status_in_the_Koran.html
Zdroj: http://www.cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/Womans_Status_in_the_Hadith.html
 
Korán 4:34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Alláh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Alláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Alláh věru je vznešený, veliký.
Korán 2:223 Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, kdy chcete, však učiňte předtím dobré skutky a bojte se Alláha. Vězte, že se s Ním setkáte! Oznamte tuto zvěst radostnou věřícím!
 
Korán 4:34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Alláh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Alláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Alláh věru je vznešený, veliký.
 
Hadís Buchárí 3,48,826 Mohamed se zeptal: "Nemá očité svědectví ženy poloviční váhu očitého svědectví muže?" Žena s tím souhlasila a Mohamed dodal: "Je to proto, že mysl ženy je méněcenná."
Hadís Abú Dawúd 11,2142 Mohamed řekl: "Muže se nikdo nebude ptát na to, proč bije svoji ženu."
Hadís Buchárí 4,52,250 „Muž nesmí být nikdy samotný s ženou, pokud s ní není mahram. Žena také nesmí cestovat s nikým jiným než s mahram. (Mahram je manžel nebo jiný mužský příbuzný.)
Hadís Buchárí 1,2,28 Mohamed řekl: „Viděl jsem pekelné plameny a většina obyvatel pekla jsou nevděčné ženy.“ Byla mu položena následující otázka: „Jsou tyto ženy káfiři nebo projevily nevděk vůči Alláhovi?“ Odpověď zněla: „Byly nevděčné svým mužům a nebyly vděčné za laskavost, kterou jim prokazovali.“
 
Nemuslimská žena je však mimo tyto kategorie. Mohamed během výpadů proti káfirům vytvořil náboženská pravidla, v jejichž rámci se ženy poražených kmenů stávaly otrokyněmi muslimů a ti s ženami mohli praktikovat vynucený sex, případně je prodat. 
Korán 4:34  A (jsou vám zakázány také) vdané ženy kromě těch, jichž zmocnily se vaše pravice a to je vám předepsáno Bohem!
Hadís Buchárí 5,59,459 Při vstupu do mešity uviděl Ibn Muhairiz Abú Saida a zeptal se ho, jestli je přerušovaná soulož posvěcena Alláhem. Abú Said řekl: „Doprovázel jsem Mohameda v bitvě u Banu al-Mustaliq a dostali jsme za odměnu arabské zajatce spolu s několika ženami, které byly velice žádané, protože celibát už byl stěží snesitelný. Plánovali jsme praktikovat přerušovanou soulož (pokud by byly ženy těhotné a později prodány jako otrokyně, měly by nižší cenu), ale tušili jsme, že bychom nejprve měli požádat Mohameda o radu.“ Mohamed ale řekl: „Je lepší, když pohlavní spojení kvůli nechtěnému otěhotnění nepřerušíte, protože pokud má duše předurčenou existenci, bude existovat.“
 
Sám Mohamed měl mnoho sexuálních otrokyň, jeho nejoblíbenější byla koptská křesťanka Marie. Krásnou židovku Safíju si Mohamed vzal za svou ženu.
Síra I693 Mohamed vzal majetek, ženy a děti Židů a rozdělil je mezi muslimy. Mohamed si sám vzal svou pětinu otroků a poslal jednoho muslima s židovskými otrokyněmi do blízkého města, kde byly prodány jako sexuální otrokyně. Peníze z prodeje otrokyň Mohamed investoval do koní a zbraní. 
Síra I693 Mohamed získal ještě jeden podíl z kořisti – nejkrásnější Židovka se stala jeho sexuální otrokyní.
Buchárí 5,59,512; Buchárí 5,59,513; Buchárí 5,59,522; Buchárí 5,59,523] Po dobytí Chajbaru se k Mohamedovi donesly zvěsti o kráse Safíji, jejíž manžel byl zabit. Byla zajata, ale Mohamed si ji vybral za nevěstu a jako svatební dar jí daroval svobodu. Vzal ji s sebou na cestu se svou armádou, dokud nedorazili do Sidd-as-Sahbá. Oženil se s ní, jakmile byla očištěna od svého menstruačního cyklu.
Síra I767 Přišel čas Safíjiny svatby, byla proto pro svou svatební noc s Mohamedem zkrášlena. Když se Mohamed ráno probudil, zjistil, že kolem jeho stanu obchází mladý muslim s taseným mečem. Zeptal se ho, co tam dělá. Řekl: „Bál jsem se o tebe. Zabil jsi jejího manžela, umučil jejího otce k smrti a zničil její lid.“ Mohamed poprosil Alláha, aby onoho bojovníka opatroval jako jeho samého.
 
Důležitá je poznámka, že relativizování významu islámských zdrojových textů kvůli době jejich vzniku není na místě. Islám obsahuje prvky, které jej odlišují od ostatních světových náboženství. Jedním z nich je zásada, že islámská “pravda”, která byla zjevena v 7. století skrze korán a dokonalý příklad proroka Mohameda (sunnu), je v islámu univerzálním a věčným příkladem jak pro dobu zakládající, tak pro současnost i budoucnost, a není možno ji měnit.
 
Centrum pro studium politického islámu