Ptali jsme se politických stran na islám (Aktualizováno)

Před volbami jsme oslovili politické strany s dotazy jak se dívají na problematiku islámu a multikulturalismu, oslovili jsme tyto strany: ANO, Čssd, Dsss, Hlavu vzhůru, Kdu-čsl, Ksčm , Ns-Lev21, Ods, Piráti, Spoz, Svobodni, Top09, Úsvit přímé demokracie a Zelení.

Zde již otázky:

1) Souhlasíte, že islám může být výhledově hrozbou pro naši zemi?

ČSSD: Neodpověděli

DSSS: Ano

p.Janeček (Hlavu vzhůru): Nedomnívám se, že by hrozbou pro Českou republiku byl samotný islám, za reálnou hrozbu naopak považuji jeho fanatické stoupence inklinující k extremismu. Považuji ale zároveň za nutné zdůraznit, že za neméně nebezpečné považuji i jakékoliv jiné projevy extremismu a jejich nositele, ať již motivované nábožensky, etnicky či třeba rasově.

KDU-ČSL: Je třeba rozlišovat mezi duchovním poselstvím islámu, jakožto významného náboženského směru, a jeho zneužívání v podobě islámského radikalismu. Tedy islám jako duchovní směr sám o sobě přímé nebezpečí nepředstavuje, ale islámský radikalismus, tedy islamismus ano.

KSČM: Islám je muslimským náboženstvím, které praktikuje 1,5 miliardy věřících, je svým početním významem dnešním druhým světovým náboženstvím. Toto monoteistické náboženství, založené kázáním proroka Mohameda, je kultem, tradicí, životní řeholí i projektem života ve společnosti. A jako takové těžko může představovat nebezpečí. Muslimové věří v jednoho Boha a jeho proroky. Přijímají tedy také posvátné spisy, jako je Tóra či Bible (jako projev jediného Boha), ovšem v jejich původních verzích – ty však již ve své původní formě neexistují, proto jediným v současnosti uznávaným textem je Korán. Korán byl podle legendy zjeven Bohem, Alláhem, Proroku Mohamedovi a zapsán jeho žáky. Mnoho výrazů a veršů je však nejednoznačných, což v současnosti dává možnost manipulacím a (záměrným) dezinterpretacím některých částí. Terorismus a násilí je právě jejich důsledkem, obvykle podpořeným nedostatečným vzděláním, špatnou sociální situací anebo snahou ovládat ostatní. Islám učí o odpovědnosti každého člověka za své činy, které budou hodnoceny v Soudný den. Džihád neoznačuje “svatou válku”, ale vnitřní boj každého muslima, když podstupuje svou vůli Bohu. Není tedy možné souhlasit s tím, že islám jako takový je hrozbou, skutečnou hrozbou, jak již jsem uvedl výše jsou ti radikální vykladatelé islámu, především wahábisté apod., kteří zneužívají nedostatečného vzdělání, špatné sociální situace apod. vyznavačů své víry a zneužívají je pro své cíle.

Ns-Lev21: Neodpověděli

ODS: Neodpověděli

Piráti: Neodpověděli

SPOZ: Všeobecně, Islám jako náboženství není pro ČR ohrožením. Ohrožením jsou extrémistické skupiny, které používají Islám a jeho výklad pro zdůvodnění teroristických činů. Tyto skupiny představují v současnosti hrozbu pro všechny státy EU.

Svobodní: Samotný islám jistě ne. Svobodní jsou sekulární stranou a respektují víru jako přísně soukromou věc, do které státu nic není. Pokud by se někdo dopouštěl násilí na druhých (ať na osobách či na majetku), považovali bychom takové jednání za špatné bez ohledu na to jakými svatými knihami či proroky se násilník ohání. Mezi možné hrozby by tak mohli patřit jak islamističtí násilníci (ohánějící se islámem), tak třeba členové Rudých brigád (ohánějící se Marxem a Leninem). Oba tyto směry (a nejsou jediné) se snaží, často násilným způsobem, vnutit ostatním jimi proklamovaný způsob života.

TOP09: Domnívám se, že samotný islám není hrozbou pro Českou republiku. Ve světě jsem se setkal mnohdy s komunitou, kde spolu žili islamisté, židé a křesťané společně bez jakýchkoli střetů. Co považuji za obrovskou hrozbu je radikalismus ve všech jeho podobách.

Úsvit přímé demokracie: Neodpověděli

2) Souhlasíte, že státní moc ČR by měla usilovat o zákaz islámských organizací, které šíří nenávist k Židům či vyzývají k bití dětí, které se nemodlí? (pozn. jedná se o konkrétní kauzy Islámské nadace v Brně- Brněnská mešita)

Čssd: Neodpověděli

Dsss: Ano

p.Janeček (Hlavu vzhůru): Platný trestní zákon České republiky v paragrafu 198a říká, že „Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků“, dopouští se trestného činu. Pokud tedy někdo šíří nenávist k Židům (ale i k Arabům, Romům, muslimům, křesťanům nebo třeba homosexuálům), měl by být potrestán v rámci platné trestní sazby, což jsou až dva roky odnětí svobody (případně ještě o rok více, účastní-li se činnosti skupin či organizací, které se toho dopouštějí). Stačí tedy, když stát bude uplatňovat platný trestní zákon.

KDU-ČSL: Povinností státu je chránit své občany a jejich práva před kýmkoli, kdo je porušuje. Náboženský či etnický původ nemůže činit žádné výjimky. Před zákonem jsou si všichni občané rovni. Kdo zákony porušuje, musí počítat s odpovídající sankcí.

KSČM: Ve výše uvedených případech by tyto organizace měli být zakázány.

Ns-Lev21: Neodpověděli

Ods: Neodpověděli

Piráti: Neodpověděli

SPOZ:  Organizace, které hlásají rasovou, náboženskou, a nebo jinou formu nenávisti, jsou zákonem ČR zakázané. Plně se hlásíme k Listině práv a svobod a budeme tyto principy důsledně hájit.

Svobodní: Svobodní prosazují svobodu i pro ty, se kterými osobně nemusejí souhlasit. Máme za to, že samotný projev nikoho na svobodě nezkracuje. Se zakazováním slovního projevu či organizací proto nesouhlasíme.

TOP09: Státní moc by měla usilovat o zákaz veškerých organizací, které jsou v rozporu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Úsvit přímé demokracie: Neodpověděli

3) Souhlasíte, že imigrační politika ČR by měla být selektivní a restriktivní k imigrantům z kulturně značně odlišných oblastí, zejména islámských?

ČSSD: Neodpověděli

DSSS: Ano

p.Janeček (Hlavu vzhůru): Imigrační politika je příliš složitý problém na to, aby bylo možné ho shrnout do několika vět či odstavců. Už proto, že není dost dobře možné posuzovat ji výhradně z pohledu České republiky, ale musí být zvažován minimálně její evropský kontext. Obával bych se jakéhokoliv zjednodušení, které by stanovilo restrikci například jen vůči vyznavačům islámu. Již řadu let působí České republice mnohem větší problémy například část cizinců z bývalého SSSR (organizovaná násilná kriminalita) či z Asie (organizovaná hospodářská kriminalita).
Pokud ovšem říkám, že bych se vyhnul plošným restriktivním kritériím, byl bych naopak o to více pro přísné posuzování každé individuální žádosti o trvalý pobyt v ČR. Souhlasím s tím, že stát musí umět chránit svoji ekonomiku, bezpečnost i kulturu a přísná, byť nediskriminační imigrační politika, v tom má nezastupitelnou roli. Každý cizinec, který do ČR přijíždí, by měl respektovat zdejší náboženský a kulturní systém. Pokud nehodlá respektovat místní pravidla, nemá tu co dělat.

KDU-ČSL: Imigrační politika ČR musí vycházet z platných zákonů ČR i EU. Jistě, že občané jiných zemí, kteří u nás hledají útočiště, musí tyto zákony respektovat.

KSČM: KSČM v této oblasti vychází z dokumentu Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců. Tyto Zásady vyjadřují vůli ČR aktivně se zabývat migrační politikou při respektování závazků, které plynou z mezinárodních úmluv, smluv a doporučení mezinárodních organizací pro oblast migrace. Podstata spočívá zejména v prosazování řídící role státu v oblasti migrace, potírání nelegální migrace a podpoře imigrace, která je pro stát a společnost v dlouhodobé perspektive přínosná.

Ns-Lev21: Neodpověděli

ODS: Neodpověděli

Piráti: Neodpověděli

SPOZ: Současná imigrační politika ČR je dostatečně restriktivní. 

Svobodní: Ne. Státu není nic po tom zda a případně v co jednotlivci věří, a zda takovou víru navenek vyznávají či si ji ponechávají pro sebe. Identifikace podle kulturní oblasti by byla jen předpokládáním, tedy ještě slabší informací, než deklarované vyznání příslušnosti k víře či náboženské organizaci. Svobodným nicméně vadí, že současná Evropská unie uplatňuje jednotnou imigrační politiku a imigranty členským zemím “přiděluje”. Jednotlivé členské země tak nemohou samy v této otázce téměř vůbec rozhodovat. Domníváme se, že mnozí z imigrantů přicházejí do zemí EU z ekonomických důvodů a hledají zde výhody plynoucí ze štědrého sociálního systému.

TOP09: Souhlasím s tím, že pravidla imigrační politiky jsou nastavená dostatečně restriktivně.

Úsvit přímé demokracie: Neodpověděli

4) Souhlasíte, ohledně státem podporovaných integračních procesů imigrantů v ČR, s tezí- “více asimilace, méně multikulturalismu”?

ČSSD: Neodpověděli

DSSS: Ano

p.Janeček (Hlavu vzhůru): Jednoznačně! A to nejen pokud jde o státem podporované integrační procesy. Koncept multi-kulti byl překonán a i jeho dřívější skalní zastánci z řad vrcholných evropských politiků uznali, že šlo o slepou uličku. Pokud si kterýkoliv cizinec vybere namísto své vlasti pro život Českou republiku (a mohou ho k tomu vést objektivně nezpochybnitelné důvody, například válka či politická nesvoboda), musí on přijmout pravidla země, kterou si vybral jako nový domov. V žádném případě to nemůže fungovat naopak.

KDU-ČSL: Integrace neznamená zbavování vlastní identity. Tato identita však na druhé straně nesmí nutit člověka stavět se do rozporu se zákony hostitelské země.

KSČM: KSČM upřednostňuje rozvoj národní identity a svébytnosti s plným zapojením etnických menšin a přistěhovalců, při prohlubující se orientaci na vzájemnou solidaritu a spolupráci. Zároveň odmítá jakékoli projevy intolerance k občanům jiných národností. Chce podporovat „multikulturní výchovu, pěstovat schopnosti vzájemného soužití různých etnik, výchovu proti všem formám diskriminace a intolerance, včetně rasismu a nacionalismu.“

Ns-Lev21: Neodpověděli

ODS: Neodpověděli

Piráti: Neodpověděli

SPOZ: Je to otázka míry a formy tolerance vůči kulturní rozmanitosti. Při velmi radikálním výkladě byste postihovali i kulturní projevy, které jsou v ČR běžné. (nářečí, zvyky, rozdílné tradice)

Svobodní: Do kultury jednotlivců, pokud nezasahuje do svobody druhých, státu nic není. Každý, ať je původním či dlouhodobým obyvatelem ČR či imigrantem, musí akceptovat zdejší pravidla vyjádřená platnou legislativou. Násilný požadavek, ať už snaha o kulturní asimilaci imigrantů či vynucování si přizpůsobení jiným kulturám u obyvatel ČR (multikulturalismus), považujeme za násilí, a tedy za špatnost. Stát by se do kultury neměl vůbec plést, a to ani veřejnou podporou (dotacemi).
Poznámka k celému souboru otázek: Svobodní respektují vlastní identitu všech obyvatel České republiky. Česká republika je v prostoru s historicky nejsilnějším působením křesťanství, zejména katolické církve (německý vliv). Respektem ke kořenům jednotlivců Svobodní respektují přirozenou setrvačnost kulturního prostředí. V tom tkví přirozený a nenásilný konzervativismus Svobodných.

TOP09: Souhlasím s tezí více asimilace, méně multikulturalismu. Multikulturarita je pozitivní např. v oblasti umělecké tvorby, samozřejmá je také svoboda náboženského vyznání. Nelze připouštět výjimky, pokud odporují právnímu řádu. Ukazuje se, že multikulturalismus, kterými je založený na zdůrazňování rozdílů, je ve světě 21. století nepoužitelný.

Úsvit přímé demokracie: Neodpověděli

—————————————————————————————————–

ANO odpovědělo takto na všechny otázky najednou:
Bezpečnostní prostředí ve světě se neustále komplikuje. Situace na Středním a Blízkém východě je stále výbušná a ani po letech nasazení spojeneckých vojsk se nepodařilo plně stabilizovat bezpečnost jak v Afghánistánu, tak v Iráku. Současná občanská válka v Sýrii ukazuje na hluboké rozpory i uvnitř muslimské společnosti, na což rovněž ukazují výsledky arabského jara, dnes reprezentované krizí v Egyptě. Tento konflikt je zdrojem jak individuálního, tak mezinárodního terorismu, jehož aktivity se přenášejí do států euroatlantické komunity. Na pozadí mezinárodního terorismu je stále aktuálnější hrozba šíření zbraní hromadného ničení a nekontrolovatelná migrace lidí z postižených oblastí. Hnutí ANO si uvědomuje, že existují i další bezpečnostní hrozby, kterým musí být naše společnost schopna čelit. Naštěstí na to nejsme sami a  máme v Evropě a v euroatlantické zóně své spojence.

Budeme prosazovat, aby Česká republika byla plnohodnotným a důvěryhodným členem Severoatlantické aliance, který buduje svoje kapacity tak, aby byly vyvážené a byly schopny reagovat na projevy hrozeb jak proti České republice, tak podle článku pět Washingtonské úmluvy i proti jejím spojencům, budeme podporovat další posilování transatlantické vazby.
Budeme spolupracovat na tom, aby Evropská unie pokračovala v budování svých obranných schopností v duchu Společné bezpečnostní a obranné politiky a aby byla Česká republika schopna do těchto schopností přispět úměrnými kapacitami odpovídajícími jejímu potenciálu.
Zasadíme se o provádění aktivní zahraniční i domácí politiky jako reakci na předvídatelný vývoj hrozeb.
Zastavíme degradaci Armády České republiky, budeme podporovat dokončení modernizace armády a těch jejích sil, které zvýší schopnosti České republiky podílet se na spojeneckých zahraničních operacích – jak operacích NATO, tak EU nebo OSN, budeme efektivně modernizovat také síly, které může Česká republika nasadit k ochraně vlastních obyvatel při odvrácení reálných bezpečnostních hrozeb a důsledků přírodních a průmyslových katastrof.
S pozdravem
Kateřina Mrázová
hlavní kancelář hnutí ANO

—————————————————————————————————–

Zelení: Czech Defence League o.s. považujeme za hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka dle § 260 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, a Strana zelených otevřeně odmítá jakoukoliv součinnost s tímto hnutím.  Jan Žáček, Tiskový mluvčí Strany zelených.

—————————————————————————————————–
Za tyto politické strany nám odpovídali:

DSSS: Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda

Hlavu Vzhůru p.Janeček Jiří

KDU-ČSL: Daniel Herman, mluvčí

KSČM: Ludvík Šulda, vedoucí oddělení pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM

SPOZ: Vladimír Kruliš, místopředseda

TOP09: Marek Ženíšek, místopředseda

Svobodní: Karel Zvára, místopředseda strany
—————————————————————————————————–

– Považujeme za důležité upozornit, že Hlavu Vzhůru mají na 3.místě kandidátky muslima, který byl i na pouti v Mekce p. Libora Matouše a tají to, je to nefér vzhledem k tomu, že pí.Bobošíková (předsedkyně Hlavu Vzhůru) se snaží profilovat jako protiislámská.              (Kandidátka).581620_10152249033026040_1168835403_n

– Ostudný přístup k anketě zaujali Piráti, další info, zde a zde

– Těm co odpověděli děkujeme za snahu a odvahu, ty co neodpověděli nechť fackuje hanba)

– Odpovědi ne vždy musí vystihovat mínění celé strany.

Komentáře

comments