Report z diskuze pánů Alrawiho, Halíka, Doležala a Šándora na téma Je suis Charlie na PF UK 20.4.2015

Report a úvaja jednoho z návštěvníků akce, redakčně kráceno:
V pondělí 20. dubna jsem se byl podívat na diskusi na téma „Je suis Charlie“ na půdě Právnické fakulty UK v Praze. Bylo to velice zajímavých sto minut.

Tomáš Halík zopakoval, že islámu vděčíme za zprostředkování řecké filosofie. Mýlí se. Od konce čtvrtého století, kdy v Římské říši nastala křesťanská totalita, do poloviny sedmého století, kdy velkou část kulturních center starověkého světa zabral islám, uplynulo čtvrt tisíciletí. Co během této doby křesťané chtěli zničit, to zničili. Co během čtvrt tisíciletí nezničili, to zjevně zničit nechtěli. Naopak, islámský zábor kulturních center v Levantě a severní Africe izoloval západní křesťany od antických znalostí. Plavba po Středozemním moři se stala nebezpečnější než kdykoli předtím, po souši byla západní Evropa od Východořímské říše izolována Slovany a Avary, takže vzájemné kontakty ustaly. Kulturní jednota středomořského světa, která se rodila už před jeho sjednocením Římany, definitivně zanikla.

Pan generál Šándor viděl věci dosti objektivně, naprosto však neměl pochopení pro činnost protiislámských iniciativ v naší zemi. Řekl, že nápad venčit prasata u mešit má snad nějaké číslo diagnózy. Obával se, že naše činnost může radikalizovat některé zde žijící muslimy. Nijak však nerozebíral možnost, že se další generace těchto muslimů budou vracet ke kořenům a zradikalizují se samy od sebe, tak jako atentátníci z londýnského metra.

Jiří X. Doležal prohlásil, že země Blízkého východu jsou přelidněné středověkými lidmi, kteří se chtějí přestěhovat do Evropy. Muníb Hasan Alráwí odpověděl, že Evropané sami se v minulosti stěhovali na jiné kontinenty a zabrali Ameriku. V tu chvíli posluchačstvo strnulo a zcela viditelně se nad ním vznášel duch férovosti a smyslu pro spravedlnost. Je však třeba připomenout, že dávno předtím, než se zrodil západní kolonialismus, zabral tu větší a lepší polovinu Středomoří islám; že Arabové přišli do Středomoří jako kolonizátoři; a že v nedávné době Turci zabrali sever Kypru. Z toho, že Anglie nebo Španělsko kolonizovaly Indiány, se nedá dovozovat, že dnešní Britové nebo Španělé mají povinnost nechat se sami kolonizovat. Navíc takové Švýcarsko nebo Norsko žádnou koloniální říši neměly, ale přistěhovalce mají. Samo Španělsko bylo kolonizováno muslimy dávno předtím, než začalo dobývat Ameriku, a muslimové nemají s Indiány nic společného.

Dále se J. X Doležal zeptal Alráwího na kontroverzní výroky o výchově dětí v nenávisti ke kufru a o Izraeli jakožto sionistické entitě. Debata se nejprve stočila na to, že si JXD nesprávně vyložil slovo „kufr“ jako „nevěřící“, zatímco to znamená „nevíru“. Vskutku olbřímí rozdíl. Alráwí v žertovné narážce na Doležala prohlásil, že nenávidí drogy a bojuje proti nim, ale proti narkomanům že nic nemá. Škoda, že se ho nikdo nezeptal na oblíbenou arabskou drogu kát nebo na podíl muslimů na výrobě a distribuci drog. Dále Alráwí obhajoval indoktrinaci malých dětí tím, že pro ně chce to nejlepší, a že děti jsou pro muslimy ten nejcennější dar od Alláha. Nevysvětlil už, proč potom tolik muslimských rodičů své děti zabíjí nebo posílá na smrt.

Co se týkalo výroků o Izraeli, Alráwí řekl, že je nepronesl. JXD se mu omluvil, krátce nato však prohlásil, že si na Internetu dohledal, že to Alráwí skutečně řekl. O Židech Alráwí řekl, že to jsou jeho bratranci a že je miluje.

Alráwí nás dále poučil o kamenování. Vysvětlil, že jako trest za cizoložství se v praxi nedá použít, protože dokázat cizoložství je prý v zásadě nemožné. Za 1400 let byl prý trest kamenování udělen dvakrát, a to ještě proto, že se cizoložníci sami přiznali a požadovali pro sebe trest smrti, aby se „očistili“.

Krom toho padl dotaz, jestli by se islám dal teoreticky zreformovat tak, že by se všichni muslimové na světě rozhodli žít moderně. Podle jednoho z koránských veršů se prý vůle všech muslimů rovná vůli Alláhově. Alráwí nás zklamal slovy, že když je v koránu stanovený nějaký trest, tak nejde změnit.

Další zajímavý dotaz, který poněkud zapadl, se týkal Mohameda. Tazatelka říkala, že četla, že Mohamed byl vlastně svého druhu feminista, který se snažil zlepšit ubohé postavení žen v předislámské Arábii. Vzhledem k tomu, že předislámská Arábie stála stranou hlavního civilizačního rozvoje, je možné, že postavení většiny žen – stejně jako chudých mužů – bylo nezáviděníhodné. Nicméně některé arabské ženy v té době vynikly. Nejednalo se jen o panovnice, z nichž nejznámější jsou královna ze Sáby nebo královna Palmýry Zenobia. První Mohamedova žena Chadídža byla úspěšná a samostatná obchodnice. V předislámské Arábii působilo vícero prorokyň zvaných kahíny. Postavení žen v dalších oblastech obsazených islámem se lišilo případ od případu, sotva však bylo výrazně horší. V římském právu se původně neomezené postavení muže jako hlavy rodiny rozvolňovalo a naopak postavení žen se postupně zlepšovalo. Ať už Mohamed měl jakékoli úmysly, postavení žen ve velké části světa petrifikoval na úrovni, jaká připadala normální Arabům ze sedmého století.

Jedním ze zajímavých Alráwího výroků bylo, že „islám je pravé křesťanství, pravý judaismus“. Co tím chtěl Alráwí říci? Pravděpodobně se jednalo o výraz muslimské představy, že islám je jediné pravé a jediné původní náboženství, jehož zkomolením později vznikly judaismus a křesťanství. Viděno touto optikou jsou starozákonní prorokové a Kristus proroky islámu; Krista za něj výslovně prohlásil i sám Alráwí. Z tradičního křesťanského pohledu se jedná o rouhání, o popření Ježíšovy role Syna, Spasitele a vykupitele lidstva. O vztahu islámu k ostatním, nemonoteistickým náboženstvím je škoda mluvit. Je to menší urážka než nějaké karikatury? Po mém soudu nikoli.

Na závěr děkuji spolku ELSA za uspořádání této zajímavé diskuse.
Záznam z přednášky z youtube:

Komentáře

comments